Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums 27/2021: ES atbalsts tūrismam – ir vajadzīgs jauns stratēģiskais virziens un labāka finansēšanas pieeja

Latvian icpdf.png 5 MB
14.12.2021

Tūrisms ir svarīga ES ekonomikas nozare. Covid-19 pandēmijai ir bijusi dramatiska un līdz šim nepieredzēta ietekme uz tūrisma nozari, strauji samazinot tūrisma plūsmas un līdz ar to ar tūrismu saistīto uzņēmumu ieņēmumus. Papildus šim tiešajam satricinājumam tūrisma nozare saskaras ar citām – ilgāka termiņa – problēmām, kas saistītas ar tās zaļo un digitālo pārkārtošanos, konkurētspēju, ilgtspēju un noturību.

Komisija savu pašreizējo ES tūrisma stratēģiju noteica jau 2010. gadā. Kopš 2015. gada un līdz Covid-19 pandēmijai Komisija ir pārskatījusi tūrisma prioritātes, ņemot vērā plašākas politikas stratēģijas, taču šīs prioritātes nav iestrādājusi konkrētā rīcības plānā, lai atbalstītu to īstenošanu. Reaģējot uz Covid-19 pandēmijas dramatisko ietekmi uz ES tūrisma nozari, Komisija uzsāka darbības, lai izstrādātu tūrisma nozares programmu laikposmam līdz 2030. gadam. Analizējot ERAF projektus tūrisma jomā, mēs konstatējām neviennozīmīgus rezultātus, proti, daži projekti bija ilgtspējīgi un veicināja tūrisma aktivitāti reģionā, savukārt citiem bija tikai ierobežota ietekme. Vairākos gadījumos trūkumi sākotnējā projektu plānošanā un vajadzību novērtēšanā, kā arī projektu atlases posmā samazināja projektu tvērumu un izraisīja kavēšanos un izmaksu pārsniegšanu to īstenošanā. Komisija ir ierosinājusi pasākumus, lai mazinātu Covid-19 krīzes ietekmi uz ES tūrisma nozari. Mēs iesakām Komisijai izstrādāt jaunu ES tūrisma stratēģiju.

Komisijai arī jāmudina dalībvalstis piemērot atlases procedūras ERAF finansētiem ieguldījumiem tūrismā, lai atbalstītu šo jauno stratēģisko virzienu.

ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.