Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums 01/2022: ES atbalsts tiesiskumam Rietumbalkānos: neraugoties uz centieniem, pamatproblēmas saglabājas

Latvian icpdf.png 5 MB
10.01.2022

Tiesiskums ir viena no ES dalībvalstu kopīgajām vērtībām un ir iestrādāta Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā. Tas ir arī svarīgs un nepieciešams nosacījums dalībai Eiropas Savienībā. Mēs revidējām, vai ES atbalsts tiesiskumam sešās Rietumbalkānu valstīs, kuras vēlas pievienoties ES, ir bijis efektīvs. Mēs konstatējām, ka, lai gan ES darbības ir veicinājušas reformas tādās tehniskajās un darbības jomās kā tiesu iestāžu efektivitātes uzlabošana un attiecīgo tiesību aktu izstrāde, tās kopumā ir maz ietekmējušas fundamentālas tiesiskuma reformas reģionā. Mēs iesakām Komisijai stiprināt mehānismu tiesiskuma reformu veicināšanai; vairāk atbalstīt pilsoniskās sabiedrības organizācijas un neatkarīgus plašsaziņas līdzekļus; pastiprināt nosacījumu izmantošanu un stiprināt ziņošanu par projektiem un uzraudzību.

​ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.