Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums 02/2022: Energoefektivitāte uzņēmumos - Zināms enerģijas ietaupījums, bet nepilnības plānošanā un projektu atlasē

Latvian icpdf.png 7 MB
17.01.2022

Energoefektivitāte ir būtiska oglekļneitralitātes panākšanai līdz 2050. gadam. Mēs analizējām kohēzijas politikas līdzfinansētos energoefektivitātes projektus uzņēmumos. Mēs konstatējām, ka Komisija nebija novērtējusi uzņēmumu enerģijas ietaupīšanas iespējas vai finansējuma vajadzības, savukārt programmās nav precizēts, kā līdzekļi veicina energoefektivitātes prioritāšu īstenošanu. Līdzekļu devumu šā mērķa sasniegšanai nevar novērtēt, izmantojot ex post rādītājus, taču mēs to aplēsām 0,3 % apmērā no centieniem sasniegt 2030. gada mērķus. Ieguldījumi energoefektivitātē kopumā bija efektīvi. Finanšu rādītāju izmantošana atlases procesā būtu novērsusi dažas nepilnības un ļāvusi izvēlēties labāku finansēšanas instrumentu. Mēs iesakām Komisijai precizēt ES finansējuma devumu un pārbaudīt, vai finansēšanas instrumenta izvēle ir pamatota.

​ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.