Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums 07/2022: MVU internacionalizācijas instrumenti: liels skaits atbalsta darbību, taču tās nav pilnībā saskaņotas vai koordinētas

Latvian icpdf.png 2 MB
17.05.2022

Mēs vērtējām, vai ES MVU internacionalizācijas politiku atbalsta saskaņota un koordinēta stratēģija un vai Eiropas Biznesa atbalsta tīkls un iniciatīva “Startup Europe” ir devusi sekmīgu ieguldījumu MVU internacionalizācijā.

Lai gan Komisija ir ieviesusi daudzus pasākumus MVU internacionalizācijas atbalstam, tie nav pietiekami saskaņoti un koordinēti. Eiropas Biznesa atbalsta tīkls ir sasniedzis mērķus, bet tam ir vajadzīga lielāka atpazīstamība un labāks aptvērums trešās valstīs. Iniciatīva “Startup Europe” risina jaunuzņēmumu vajadzības, bet tikai īstermiņā, jo trūkst pietiekamas uzraudzības un koordinācijas.

Mēs iesakām Komisijai palielināt informētību par darbībām, to saskaņotību un ilgtspēju, palielināt Eiropas Biznesa atbalsta tīkla pamanāmību, tā sadarbību ar līdzīgām programmām, tā ģeogrāfisko aptvērumu un uzlabot “Startup Europe” uzraudzību un ilgtermiņa efektivitāti.

ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.