EU audit in brief|7fec41b4-43aa-486a-a6ee-f45f8005560f;Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->

did

2021 – ES revīzijas īss apraksts

Latvian icpdf.png 3 MB
13.10.2022

Īsumā par dokumentu “2021 – ES revīzijas īss apraksts”

Dokumentā “2021 – ES revīzijas īss apraksts” ir apkopota informācija par mūsu 2021. gada pārskatiem par ES vispārējo budžetu un Eiropas Attīstības fondu. Mēs sniedzam ticamības deklarāciju par pārskatu ticamību un tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Šogad pirmo reizi savā darbā mēs aptvērām arī Atveseļošanas un noturības mehānismu un sniedzam atsevišķu atzinumu par tā izdevumu likumību un pareizību. ES revīzijas īsajā aprakstā izklāstīti arī galvenie konstatējumi par ieņēmumiem un ES budžeta un Eiropas Attīstības fonda galvenajām izdevumu jomām, kā arī konstatējumi par budžeta un finanšu pārvaldību.

Pārskatu pilns teksts atrodams mūsu vietnē: eca.europa.eu.

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ir neatkarīga Eiropas Savienības ārējās revīzijas iestāde. Mēs brīdinām par riskiem, sniedzam pārliecību, vēršam uzmanību uz trūkumiem un labu praksi, kā arī piedāvājam norādījumus ES politikas veidotājiem un likumdevējiem, kā uzlabot ES politikas virzienu un programmu pārvaldību. Ar savu darbu mēs garantējam, ka ES iedzīvotāji ir informēti par to, kā tiek izlietota viņu nauda.