Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums 15/2022: Pasākumi ar mērķi paplašināt dalību pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” bija labi izstrādāti, bet ilgtspējīgas pārmaiņas galvenokārt būs atkarīgas no valsts iestāžu centieniem

Latvian icpdf.png 4 MB
15.06.2022

Lai novērstu inovācijas plaisu, pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” tika ieviesti īpaši paplašināšanas pasākumi ar mērķi palīdzēt dalībvalstīm, kurās pētniecība un inovācija atpaliek. Mēs novērtējām, vai šie pasākumi atbilda paredzētajam mērķim.

Mēs secinām, ka paplašināšanas pasākumi bija labi izstrādāti tā, ka pieauga paplašināšanas pasākumu valstu ierobežotā līdzdalība pētniecības un inovācijas pamatprogrammās, bet ilgtspējīgām izmaiņām ir vajadzīgi pūliņi valstu līmenī. Politikas atbalsta instrumenta iespējas veicināt šādas izmaiņas bija ierobežotas.

Līdzdalība paplašināšanas pasākumos nebija vienmērīga un, lai gan finansētajos projektos sāka parādīties cerīgi rezultāti, tajos ir grūtības piesaistīt papildu finansējumu un nodrošināt ilgtspēju.

Mēs iesakām Komisijai nostiprināt Politikas atbalsta instrumenta izmantošanu, censties panākt paplašināšanas pasākumu valstu viendabīgāku piedalīšanos, stimulēt papildu finansējuma pieejamību, palielināt projektu spēju izmantot pētījumu rezultātus un uzlabot uzraudzību.

ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.