Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums 16/2022: Dati kopējā lauksaimniecības politikā Lielo datu potenciāls politikas - izvērtēšanā nav izmantots

Latvian icpdf.png 3 MB
28.06.2022

Lai politikas lēmumos izmantotu uz pierādījumiem balstītu pieeju, ir vajadzīgi dažādi dati no dažādiem avotiem un turpmāka analīze. Mēs vērtējām, vai Komisija pienācīgi izmanto datus un datu analītiku, lai izstrādātu, uzraudzītu un izvērtētu kopējo lauksaimniecības politiku, kas veido vairāk nekā trešdaļu no ES budžeta. Mēs konstatējām, ka Komisija ir sākusi vairākas iniciatīvas, lai labāk izmantotu esošos datus. Tomēr joprojām pastāv šķēršļi savākto datu optimālai izmantošanai. Tādi šķēršļi kā standartizācijas trūkums un ierobežojumi datu apkopošanas dēļ mazina datu pieejamību un izmantojamību. Mēs sniedzam vairākus ieteikumus, tostarp par to, kā uzlabot no dalībvalstīm saņemto sadalīto datu izmantošanu.

Eiropas Revīzijas palātas (ERP) īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.