-->

Politikas jomas

Sadarbība ar Eiropas Parlamenta komitejām

Savus lietderības revīzijas konstatējumus izklāstām īpašajos ziņojumos un apskatos par plašu ES politikas jomu spektru.

Šajā iedaļā katru 2019.–2024. gada sasaukuma EP komiteju iepazīstinām ar svarīgākajiem īpašajiem ziņojumiem un apskatiem.

Eiropas Revīzijas palātas locekļi un revidenti labprāt apspriež konstatējumus un ieteikumus tieši ar visām EP komitejām sanāksmēs, darbsemināros vai EP politiskajās grupās.

Pievienotajās saitēs būs redzams, kurām EP komitejām mūsu ziņojumi ir vissvarīgākie.