-->

Meklēt

 

 

Financial year 2021 - Report of the authorising officer by delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation)1327110.05.2022 14:45:1010.05.2022 14:45:10EN Financial year 2021 Report of the authorising officer by delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation) EUROPEAN COURT OF AUDITORS02 EUROPEAN COURT OF STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR21-SG1981980https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{EA01570F-A547-402F-B73B-AABBD74CF851}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
2021. finanšu gads - Pilnvarotā kredītrīkotāja ziņojums (saskaņā ar Finanšu regulas 74. panta 9. punktu)1330005.05.2022 15:43:0305.05.2022 15:43:03LV 2021. finanšu gads Pilnvarotā kredītrīkotāja ziņojums (saskaņā ar Finanšu regulas 74. panta 9. punktu)02 EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR21-SG34340https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{6A78EF58-B704-4FB8-8337-0EDB11B4EF62}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Mūsu darbs 2021. gadā - Eiropas Revīzijas palātas gada darbības pārskats10267727.04.2022 11:25:2327.04.2022 11:25:23Mūsu darbs 2021. gadā Eiropas Revīzijas palātas gada darbības pārskats LV02 EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Tālrunis: +352 4398-1 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR211001000https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{625229FA-4F75-494B-833F-0A1FC80C15DE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Our activities in 2021 - Annual Activity Report of the European Court of Auditors10282727.04.2022 09:30:1127.04.2022 09:30:11Our activities in 2021 Annual Activity Report of the European Court of Auditors EN02 EUROPEAN COURT OF AUDITORS 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Tel. +352 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR216596590https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{170A8295-A8CD-4DEB-B1FF-BED78656307A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Special report 06/2022: EU intellectual property rights - Protection not fully waterproof3123811.04.2022 08:37:3411.04.2022 08:37:34 Executive summary I-X Introduction 01-12 What are intellectual property rights? 01-03 EU IPR regulatory framework 04 EU IPR registration procedure 05-06 EU IPR enforcement 07-08 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_0612825210https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{F0BF22D7-9088-49F4-AA0B-47C989102338}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Īpašais ziņojums 06/2022: Eiropas Savienības intelektuālā īpašuma tiesības: aizsardzība nav pilnīga3126711.04.2022 09:03:4511.04.2022 09:03:45 Kopsavilkums I–X Ievads 01–12 Kas ir intelektuālā īpašuma tiesības? 01–03 Eiropas Savienības IĪT tiesiskais regulējums 04 Eiropas Savienības IĪT reģistrācijas procedūra 05–06 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_062021020https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{F5351992-5C3C-487E-9B78-E92469F85398}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Opinion 01/2022 (pursuant to Article 287(4), TFEU) concerning the Commission’s proposal for a Regulation on the statute and funding of European political parties and European political foundations1208526.04.2022 13:56:2426.04.2022 13:56:24Introduction 01-04 General remarks 05-09 Specific comments 10-49 Financial impact of this proposal on the EU budget 10-11 Loans 12 Co-financing 13-15 Additional own resources STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_0119272620https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{3303341A-56F1-4364-9120-2933D4696DF7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Atzinums 01/2022 (saskaņā ar LESD 287. panta 4. punktu) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu regulai par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu3581202.05.2022 09:16:5702.05.2022 09:16:57Ievads 01–04 Vispārīgi komentāri 05–09 Konkrēti komentāri 10–49 Šā priekšlikuma finansiālā ietekme uz ES budžetu 10–11 Aizdevumi 12 Līdzfinansējums 13–15 Papildu pašu resursi STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_0181810https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C545132B-3333-445A-A2E0-ECE5DDEBAE1F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Special report 05/2022: Cybersecurity of EU institutions, bodies and agencies : Level of preparedness overall not commensurate with the threats3371521.03.2022 11:29:1321.03.2022 11:29:13 Executive summary I-VII Introduction 01-12 What is cybersecurity? 01-03 Cybersecurity in EU institutions, bodies and agencies 04-12 Audit scope and approach 13-19 Observations STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_0530374470https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{8429EC29-101E-4026-BC8F-2A610B81ED34}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Īpašais ziņojums 05/2022: ES iestāžu, struktūru un aģentūru kiberdrošība: sagatavotības līmenis kopumā neatbilst apdraudējumam3374424.03.2022 15:55:0424.03.2022 15:55:04 Kopsavilkums I–VII Ievads 01–12 Kas ir kiberdrošība? 01–03 Kiberdrošība ES iestādēs, struktūrās un aģentūrās 04–12 Revīzijas tvērums un pieeja 13–19 Apsvērumi 20–94 EUIBA ir ļoti STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_05270760https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{9F8D7D05-38D7-41B1-A1B0-45D53E297C81}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545