-->

Meklēt

 

 

Special Report 05/2021: Infrastructure for charging electric vehicles: more charging stations but uneven deployment makes travel across the EU complicated9411812.04.2021 11:26:0512.04.2021 11:26:05 Executive summary I-IX Introduction 01-13 Electricity at the forefront of alternative fuels in road transport 01-07 The EU’s response to the ‘chicken-and-egg’ problem 08-13 Audit STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_05115211520https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{0F14D952-C500-437F-BE09-D850CA3A9F78}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Īpašais ziņojums 05/2021: Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūra: vairāk uzlādes staciju, bet infrastruktūras nevienmērīga ieviešana apgrūtina ceļošanu pa Eiropas Savienību9413312.04.2021 11:36:4012.04.2021 11:36:40 Kopsavilkums I–IX Ievads 01–13 Elektroenerģija – galvenā alternatīvā degviela autotransporta nozarē 01–07 ES rīcība saistībā ar “vistas un olas” problēmu 08–13 Revīzijas tvērums STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_0595950https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{A5676649-C013-41B4-B1CB-B3B2958C0149}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Special Report 04/2021: Customs controls: insufficient harmonisation hampers EU financial interests9403124.03.2021 13:58:3724.03.2021 13:58:37Customs controls: insufficient harmonisation hampers EU financial interests In order to preserve this information from disclosure and considering the classification of documents STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_0414388110https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5E03C06E-DAEF-4B5F-8A42-38A2860680D3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Īpašais ziņojums 04/2021: Muitas kontrole: nepietiekama saskaņotība kaitē ES finanšu interesēm9404524.03.2021 14:03:0824.03.2021 14:03:08Lai nodrošinātu, ka šī informācija netiek izpausta, un ņemot vērā klasificētos dokumentus, no kuriem tā iegūta, dažas detaļas un atsauces šajā ziņojumā netiek atklātas un daļa STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_043042450https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{17C96043-243F-4A80-991A-6744AED0D5D8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Atzinums Nr. 1/2021 (saskaņā ar LESD 322. pantu) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Brexit korekcijas rezervi1659222.03.2021 10:10:4022.03.2021 10:10:40Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 101/1 ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 322 decembrī iesniegto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP21_012641440https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{F7D314AF-4D2E-487D-BE8A-F69D3AF56283}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Opinion No 1/2021 (pursuant to Article 322, TFEU) concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Brexit Adjustment Reserve9368322.03.2021 10:11:0222.03.2021 10:11:02EN 23.3.2021 Official Journal of the European Union C 101/1 THE COURT OF AUDITORS OF THE EUROPEAN UNION Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP21_0118582940https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{2D6D2A74-CCBB-48B0-AE5C-57B6E77BCE25}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Special Report 03/2021: Exchanging tax information in the EU: solid foundation, cracks in the implementation11721822.01.2021 06:23:3722.01.2021 06:23:37 Executive summary I-X Introduction 01-13 EU action 05-09 Directive on Administrative Cooperation 10-13 Audit scope and approach 14-21 Commission 17-18 Member States 19-21 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_0323912930https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{73F14EB5-DBE1-4FCB-A8EB-D38FD180BDDD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Īpašais ziņojums 03/2021: Nodokļu informācijas apmaiņa Eiropas Savienībā: stabils pamats, nepilnības īstenošanā11723222.01.2021 15:32:1122.01.2021 15:32:11 Kopsavilkums I–X Ievads 01–13 ES rīcība 05–09 Direktīva par administratīvu sadarbību 10–13 Revīzijas tvērums un pieeja 14–21 Komisija 17–18 Dalībvalstis 19–21 Apsvērumi 22–104 ES STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_03257260https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{6CC38C07-B28C-4A4C-880E-84C515DFFABF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Īpašais ziņojums 02/2021: ES humānā palīdzība izglītībai: palīdz grūtībās nonākušiem bērniem, bet tai jābūt ilgākai un jāsasniedz vairāk meiteņu9742915.01.2021 16:19:4815.01.2021 16:19:48 Kopsavilkums I–X Ievads 01–12 Izglītība ir prioritāte attiecībā uz miljoniem bērnu, kuri neapmeklē skolu un dzīvo krīzes skartajās teritorijās 01–04 Komisija nesen palielināja STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_02222220https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{7A31C311-D4CC-4E30-996A-6F4E581BE7FC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Special Report 02/2021: EU humanitarian aid for education: helps children in need, but should be longer-term and reach more girls9764915.01.2021 14:10:0915.01.2021 14:10:09 I-X 01-12 01-04 05-12 13-17 18-66 18-40 21-23 24-25 26-27 28-34 35-40 41-66 44-51 52-58 59-66 67-71 Executive summary Introduction Education is a priority for millions of STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_0215772160https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{A0787789-5490-4B84-AAD3-AFEA0B4DF2CF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545