-->

Iekšējais tirgus un patērētāju aizsardzība

Preču un pakalpojumu brīva aprite ir divas no ES četrām pamatbrīvībām. Revīzijas darbu šajā jomā veicam ES budžeta apakškategorijā “Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai”.

Kā ES revidenti mēs arī raugāmies nākotnē, lai palīdzētu risināt ES galvenos izaicinājumus. Starptautiskie noteikumi, brīvā tirdzniecība un multilaterālisms ir ES pamatprincipi. Tā kā pieaug protekcionisma tendence, minētie principi tiks pakļauti spiedienam: radīsies jauni uzskati par to, kas sasniedzams ar brīvo tirdzniecību, kādām grupām brīvā tirdzniecība uzskatāma par “godīgu” un kā tiek pārdalītas brīvās tirdzniecības izmaksas un ieguvumi.

No otras puses, jo mazāk tirdzniecības iespēju ārpus ES, jo lielāku labumu valstu ekonomikām dod ES iekšējais tirgus. Tomēr pat vairāk nekā 20 gadus pēc vienotā tirgus iniciatīvas ieviešanas joprojām ir jāpārvar daudzi šķēršļi, kas kavē preču un pakalpojumu brīvu plūsmu starp dalībvalstīm.

Mēs ņemsim vērā visus šos faktorus, atlasot revīzijas uzdevumus un formulējot ieteikumus nākotnei.