-->

Reģionālā attīstība

Kohēzijas politika veido ievērojamu daļu ES budžeta izdevumu un publiskā sektora investīciju daudzās dalībvalstīs. Mēs regulāri ziņojam par kohēzijas programmu un projektu izstrādi, īstenošanu un uzraudzību.

Kā ES revidenti mēs arī raugāmies nākotnē, lai palīdzētu risināt ES galvenos izaicinājumus. Ekonomikas un sociālā kohēzija ir būtiski svarīga Eiropas Savienībai. Liela un aizvien pieaugoša nelīdzsvarotība var kaitēt mūsu sabiedrībai dažādos veidos, tostarp palēnināt ekonomikas izaugsmi un apgrūtināt kohēziju. Turpmākajos gados no kohēzijas un lauku attīstības politikas tiks prasīts daudz vairāk, lai mazinātu reģionālo nevienlīdzību. Tajā pašā laikā kohēzijas izdevumi veicina arī citus ES politikas mērķus, un 2021.–2027. gada plānošanas periodā tie aizvien vairāk būs saistīti ar Eiropas pusgadu.

Mēs ņemsim vērā visus šos faktorus, atlasot revīzijas uzdevumus un formulējot ieteikumus nākotnei.