-->

Budžeti

Budžeta komitejas galvenais uzdevums ir saistīts ar daudzgadu finanšu shēmu (DFS), kas veido pamatu ES ilgtermiņa izdevumiem. Pareizai ES finanšu pārvaldībai ir ļoti svarīgi labi novadīt pāreju no vienas DFS uz nākamo. Mēs regulāri esam aicinājuši nākamajā 2021.–2027. gada periodā vairāk uzsvērt pievienoto vērtību, kā arī lielāku elastību, pārredzamību un pārskatatbildību.

Kā ES revidenti mēs arī raugāmies nākotnē, lai palīdzētu risināt ES galvenos izaicinājumus. Pēdējā desmitgadē no ES budžeta ir sniegts finansiālais atbalsts, izmantojot tādas alternatīvas kā finanšu instrumenti, publiskā un privātā sektora partnerības un budžeta atbalsts. Mēs turpināsim novērtēt, vai šīs alternatīvas vai citas jaunas ES politikas īstenošanas metodes atbilst mērķim un nodrošina ierobežoto ES līdzekļu lietderīgu un efektīvu izmantojumu. Rūpīgi analizēsim arī jebkādus ierosinājumus pārskatīt ES budžeta finansēšanu vai pārdalīt līdzekļus 2021.–2027. gada periodā.

Mēs ņemsim vērā visus šos faktorus, atlasot revīzijas uzdevumus un formulējot ieteikumus nākotnei.