-->

Budžeta kontrole

 

Mēs bieži apspriežamies ar CONT, īpaši par ES budžeta pārvaldības jautājumiem. Mēs vēlamies, lai nodokļu maksātāju nauda tiek izlietota lietderīgi, efektīvi un saskaņā ar ES tiesību aktiem. Mēs revidējam ES iestāžu, struktūru, aģentūru un kopuzņēmumu pārskatus un ierosinām uzlabojumus ar mērķi nodrošināt pareizu finanšu pārvaldību. Veicam arī ES programmu un projektu lietderības revīzijas, kurās novērtējam, vai programmās un projektos tiek panākta ieguldīto līdzekļu atdeve.

Mūsu gada pārskatos ir aprakstīti finanšu un atbilstības revīziju darba rezultāti saistībā ar Eiropas Savienības budžetu, Eiropas attīstības fondiem, visām ES iestādēm, ES aģentūrām un kopuzņēmumiem. Gada pārskatos ir iekļauta ikgadējā ticamības deklarācija un galveno budžeta jomu īpašie izvērtējumi, kā arī ir aplūkoti budžeta pārvaldības un darbības rezultātu jautājumi.

Mēs parasti iesniedzam īpašos ziņojumus Budžeta kontroles komitejai. Gada pārskatus un īpašos ziņojumus izmanto par pamatu Parlamenta ikgadējā budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrā, ko vada šī komiteja.

Kā ES revidenti mēs arī raugāmies nākotnē, lai palīdzētu risināt ES galvenos izaicinājumus. Mēs paredzam vairākas ES risināmas problēmas, tostarp ekonomikas un sabiedrības digitālā pārveide, klimata pārmaiņas, spiediens uz tiesiskumu un demokrātiju, globalizācijas procesa bremzēšana, lielāka nevienlīdzība un spēcīgākas nacionālās jūtas. Visiem šiem jautājumiem varētu būt ievērojams iespaids gan uz ekonomiku, gan budžetu.

Mēs ņemsim vērā visus šos faktorus, atlasot revīzijas uzdevumus un formulējot ieteikumus nākotnei.