-->

Zivsaimniecība

ES kopējās zivsaimniecības politikas galvenais mērķis ir garantēt to, ka zvejniecības un akvakultūras nozares ilgtermiņā ir ekoloģiski, ekonomiski un sociāli ilgtspējīgas.

Kā ES revidenti mēs arī raugāmies nākotnē, lai palīdzētu risināt ES galvenos izaicinājumus. Okeāni un jūras ir svarīgs dabas resurss, bet ekoloģisko ilgtspēju apdraud piesārņojums, neilgtspējīga un nelikumīga zveja un ekosistēmu degradācija klimata pārmaiņu dēļ.

Mēs ņemsim vērā visus šos faktorus, atlasot revīzijas uzdevumus un formulējot ieteikumus nākotnei.