-->

Sieviešu tiesības un dzimumu līdztiesība

Vīriešu un sieviešu līdztiesība ir viena no ES līgumos iekļautajām pamatvērtībām, kuras nodrošināšana ir ES mērķis. Dzimumu līdztiesības panākšana dos labumu ES ekonomikas izaugsmei, kā arī atsevišķiem cilvēkiem un sabiedrībai kopumā.

Parlaments ir ieņēmis stingru nostāju attiecībā uz dzimumu līdztiesības veicināšanu un aicina to īstenot, reāli ņemot vērā dzimumu līdztiesības principu budžeta plānošanā un nākamajā DFS paredzot šā principa integrētās pieejas īstenošanu. Mūsu mērķis būs sniegt būtisku ieguldījumu dzimumu līdztiesības jautājumu risināšanā sasaistē ar ES budžetu un izcelt pieredzi, kas būs gūta saistībā ar dzimumu līdztiesības perspektīvas integrēto pieeju 2014.–2020. plānošanas periodā.

Kā ES revidenti mēs arī raugāmies nākotnē, lai palīdzētu risināt ES galvenos izaicinājumus. Kaut arī varētu likties, ka dzimumu līdztiesība ir daudz labāk izprasta un tai pievērš uzmanību, joprojām pastāv risks, ka dzimumu līdztiesības jautājumus sistemātiski neiekļauj ES politikas un programmu izstrādē un īstenošanā. Ja netiks novērstas pastāvīgās dzimumu atšķirības saistībā ar izglītības iegūšanu, atalgojumu, darba tirgus līdzdalības rādītājiem un neapmaksāta darba darīšanu, neveiksies ar viendabīgākas un inovatīvākas sabiedrības veidošanu.

Mēs ņemsim vērā visus šos faktorus, atlasot revīzijas uzdevumus un formulējot ieteikumus nākotnei.