-->

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri - it-trawwim ta' UE trasparenti u responsabbli

Bħala ċittadin Ewropew, inti tista’ torbot fuqna

Aħna nipprovdu l-fatti u ċ-ċifri biex nivvalutaw jekk il-leġiżlazzjoni, il-programmi u l-politiki tal-UE humiex jaħdmu fil-prattika, inkluż f’pajjiżek.

Verifikazzjoni li l-UE qed twettaq dak li wiegħdet

Bħala l-awditur estern tal-UE, aħna l-unika Istituzzjoni Ewropea li teżamina b’mod indipendenti dak li qed jiġri fil-prattika, kemm fl-Unjoni kollha, kif ukoll fl-Istati Membri u lil hinn minnhom. Meta neżaminaw u nivvalutaw il-politiki u l-programmi tal-UE, aħna nistaqsu tliet mistoqsijiet:

  • X’riedu jiksbu?
  • Laħquhom dawn l-objettivi?
  • Ipprovdew valur għall-flus?

Ir-rapporti tal-awditjar indipendenti u r-rapporti analitiċi tagħna joffru tagħlimiet siewja u jgħinu biex tiġi identifikata l-aħjar prattika fil-livelli kollha.

Aħna nipprovdu wkoll valutazzjoni oġġettiva dwar l-użu legali u regolari tal-baġit tal-UE. Nippromwovu l-ġestjoni finanzjarja tajba, it-trasparenza u l-obbligu ta’ rendikont robust. Aħna noħorġu wkoll opinjonijiet dwar proposti leġiżlattivi, li jistgħu jintużaw bħala bażi matul il-proċess tat-tfassil tal-leġiżlazzjoni.

Aktar dwar il-Qorti Ewropea tal-Awdituri

Min aħna

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) hija l-awditur indipendenti estern tal-Unjoni Ewropea. Il-QEA ġiet stabbilita fl-1977, u hija waħda mis-seba’ istituzzjonijiet tal-UE. Is-sede tagħna tinsab fil-Lussemburgu u hemm madwar 900 membru tal-persunal, min-nazzjonalitajiet kollha tal-UE, impjegati f’din l-istituzzjoni fil-qasam tal-awditjar, ta’ appoġġ u f’dak amministrattiv. Aħna noperaw bħala korp kolleġġjali ta’ 27 Membru, b’Membru wieħed minn kull Stat Membru tal-UE.

X'nagħmlu

L-awdituri tagħna jivverifikaw li l-kontijiet tal-UE qed jinżammu tajjeb u li l-UE qed tapplika r-regoli finanzjarji tagħha b'mod korrett. Huma jivverifikaw ukoll li l-politiki u l-programmi tal-UE qed jilħqu l-objettivi intenzjonati tagħhom u jipprovdu valur għall-flus.

Ix-xogħol tagħna jikkontribwixxi għat-titjib tal-ġestjoni finanzjarja tal-UE u għall-promozzjoni tal-obbligu ta’ rendikont u t-trasparenza. Aħna nwissu dwar il-possibbiltà ta’ riskji, nipprovdu aċċertament, nindikaw fejn ikun hemm nuqqasijiet u suċċessi, u noffru gwida lil dawk li jfasslu l-politika u lil-leġiżlaturi tal-UE.

Aħna nippreżentaw l-osservazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tagħna lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, lill-gvernijiet u l-parlamenti nazzjonali, kif ukoll lill-pubbliku ġenerali.

Il-programm ta’ ħidma tagħna

Aħna nagħżlu l-kompiti tal-awditjar tagħna b’mod indipendenti fuq il-bażi ta’ valutazzjoni tar-riskji prinċipali għat-twettiq tal-politiki u l-infiq tal-UE. Meta nieħdu deċiżjonijiet dwar il-programm ta’ ħidma tagħna, aħna nqisu wkoll l-interess potenzjali tal-pubbliku fix-xogħol tagħna u l-impatt probabbli tiegħu.

Matul il-proċess tal-għażla, aħna nieħdu inkunsiderazzjoni s-suġġerimenti magħmula minn istituzzjonijiet oħra u b’mod partikolari mill-Parlament Ewropew. Kull sena, aħna nistiednu lill-kumitati kollha tal-PE biex jipprovdulna suġġerimenti u ideat. Il-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati tal-PE tgħaddilna dawn il-kontributi.

Il-firxa wiesgħa ta’ suġġetti koperti mix-xogħol tal-awditjar tagħna tippermettilna nipprovdu rapporti indipendenti li jkunu bbażati fuq l-evidenza u oġġettivi dwar kwistjonijiet ewlenin għall-futur tal-UE. Aħna nenfasizzaw dak li jiffunzjona tajjeb u niġbdu l-attenzjoni għal dak li ma jiffunzjonax kif suppost. B’dan il-mod, aħna nikkontribwixxu għall-konsolidazzjoni tal-leġittimità demokratika u tas-sostenibbiltà tal-Unjoni Ewropea.

Kwittanza tal-Baġit tal-UE

Ix-xogħol tagħna jipprovdi bażi essenzjali għall-kwittanza annwali, il-proċedura li permezz tagħha, abbażi ta’ rakkomandazzjoni mill-Kunsill, il-Parlament jiddeċiedi jekk il-Kummissjoni tkunx implimentat il-baġit tas-sena preċedenti b’mod sodisfaċenti. Id-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew li jagħti l-kwittanza twassal għall-għeluq formali tal-kontijiet tal-Kummissjoni għal sena partikolari.

Meta jiddeċiedi dwar jekk għandux jagħti, jipposponi jew jirrifjuta l-kwittanza, il-PE jieħu inkunsiderazzjoni s-sett integrat ta’ rapporti finanzjarji u dwar l-obbligu ta’ rendikont tal-Kummissjoni, kif ukoll ir-rapport annwali tagħna u kull rapport speċjali rilevanti.

Matul is-seduti pubbliċi dwar il-kwittanza, il-Kummissarji rilevanti jwieġbu għall-mistoqsijiet li jsiru mill-Kumitat tal-PE għall-Kontroll tal-Baġit (CONT).

L-iskop tax-xogħol tagħna

Aħna nippreżentaw is-sejbiet tagħna lill-kumitati u lid-delegazzjonijiet tal-PE u, b’mod partikolari, lill-Kumitat CONT. Din hija opportunità biex niddiskutu s-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet tagħna mal-Parlament fil-preżenza tal-Kummissjoni jew ta’ korpi awditjati oħra. Aħna nippreżentaw ukoll ir-riżultati tax-xogħol tagħna direttament lill-Kunsill. Il-Membri tagħna jivvjaġġaw regolarment fl-Istati Membri rispettivi tagħhom biex jippreżentaw il-pubblikazzjonijiet tagħna lill-parlamenti nazzjonali u lil awtoritajiet nazzjonali oħra.

Ir-rapporti tagħna jidentifikaw kemm nuqqasijiet kif ukoll prassi tajba f’termini ta’ kif il-politiki u l-programmi tal-UE jitfasslu u jiġu implimentati fil-prattika. Fejn ikun meħtieġ, aħna nirrakkomandaw ukoll li jsiru xi bidliet. Il-Kummissjoni, il-Parlament, il-Kunsill u l-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali fl-Istati Membri jistgħu jużaw ix-xogħol tagħna biex jagħmlu titjib. Dan it-titjib jista’ jkun fil-forma ta’ bidliet fil-leġiżlazzjoni jew fir-regolamenti, gwida aħjar jew approċċ ġdid għat-twettiq tal-politiki jew tal-programmi. Matul iż-żmien, 90 fil-mija tar-rakkomandazzjonijiet tagħna jiġu aċċettati kompletament jew parzjalment. Inqas minn 5 fil-mija jiġu rrifjutati.

L-awditi tagħna

Awditi tal-prestazzjoni

L-awditi tal-prestazzjoni li nwettqu jindirizzaw l-effettività, l-effiċjenza u l-ekonomija tal-politiki u tal-programmi tal-UE, u jeżaminaw jekk il-prinċipji tal-ġestjoni finanzjarja tajba jkunux ġew applikati fir-rigward tad-dħul u l-infiq tal-UE. Dawn l-awditi jkopru firxa wiesgħa ta’ suġġetti, iżda jiffukaw b’mod partikolari fuq l-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali, it-tkabbir u l-inklużjoni, il-migrazzjoni, is-sigurtà u l-iżvilupp globali, is-suq uniku, kif ukoll fuq UE li tagħti rendikont u tkun effiċjenti. Ir-riżultati tal-awditi tal-prestazzjoni li nwettqu jiġu ppubblikati f’rapporti speċjali.

Meta nawditjaw il-prestazzjoni, aħna neżaminaw diversi aspetti tal-proċess ta’ intervent pubbliku, inklużi l-inputs (ir-riżorsi finanzjarji, umani, materjali, organizzazzjonali jew regolatorji li huma meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-programm), l-outputs (ir-riżultati tanġibbli tal-programm), ir-riżultati (l-effetti immedjati tal-programm fuq destinatarji jew riċevituri diretti) u l-impatti (il-bidliet fuq terminu twil mistennija fis-soċjetà, li jistgħu jiġu attribwiti għall-azzjoni tal-UE).

Stadji tal-proċess tal-awditjar

Ta’ spiss, l-awditi tal-prestazzjoni li nwettqu jkunu kumplessi u tekniċi, u jirrikjedu riżorsi sinifikanti. Il-passi prinċipali tal-proċess tal-awditjar huma:

  • Programmazzjoni pluriennali u annwali: il-prijoritajiet tal-awditjar jiġu determinati abbażi ta’ analiżi tar-riskju u tal-politika, u l-kompiti tal-awditjar jintgħażlu kif meħtieġ. Din tinkludi l-valutazzjoni tal-fattibbiltà ta’ proposta għal kompitu tal-awditjar u l-impatt probabbli tagħha. Kull sena, aħna nniedu bejn 35 u 45 awditu tal-prestazzjoni.
  • Memorandum ta’ Ppjanar tal-Awditjar: jiġu ppreżentati fid-dettall il-passi tal-awditjar biex jiġi żgurat li l-proċess ikun effiċjenti u effettiv, jiġu stabbiliti l-ambitu speċifiku u l-approċċ tal-awditu, u jitħejjew ir-riżorsi tal-ippjanar u l-istadji importanti.
  • Xogħol tal-awditjar fuq il-post: tinkiseb evidenza diretta għall-awditjar fuq il-post mill-istituzzjonijiet, l-aġenziji u l-korpi deċentralizzati tal-UE, mill-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali fl-Istati Membri u minn riċevituri oħra tal-fondi tal-UE.
  • Proċedura ta’ kklerjar mal-entità awditjata: il-fatti jiġu vverifikati mal-korp awditjat u tiġi kkonfermata l-kwalità tas-sejbiet.
  • Rappurtar: is-sejbiet, il-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-awditjar jiġu ppreżentati f’rapport, flimkien mar-rispons tal-entità awditjata. Ir-rapporti kollha tagħna huma disponibbli għall-pubbliku.
  • Segwitu: wara tliet snin, issir verifikazzjoni tal-livell sa fejn ir-rakkomandazzjonijiet ġew implimentati.

Awditi tad-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni

Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni tagħna hija eżerċizzju annwali tal-awditjar finanzjarju u tal-konformità li fih aħna nawditjaw l-affidabbiltà tal-kontijiet tal-UE u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi. Is-sejbiet u l-konklużjonijiet jiġu ppubblikati fir-rapporti annwali tagħna. Aħna neżaminaw is-sistemi ta’ superviżjoni u kontroll biex niddeterminaw jekk id-dħul li jkun inġabar u l-pagamenti li jkunu saru matul is-sena finanzjarja jikkonformawx mal-oqfsa legali u regolatorji fis-seħħ.

Ittestjar dettaljat ta’ kampjun rappreżentattiv ta’ bosta mijiet ta’ tranżazzjonijiet jitwettaq fuq l-iskemi kollha tal-nfiq u fl-Istati Membri, u jintuża biex jiġu pprovduti valutazzjonijiet speċifiċi tad-diversi oqsma tal-baġit tal-UE.

Abbażi ta’ dan, aħna nistmaw ukoll rata ta’ żball għall-baġit tal-UE fl-intier tiegħu u għall-valutazzjonijiet speċifiċi, dment li l-kampjuni f’kull qasam ta’ nfiq ikunu kbar biżżejjed. Dawn ir-rati ta’ żball jiġu kkalkulati billi jintużaw metodi statistiċi. Huma jindikaw il-probabbiltà ta’ nfiq irregolari u mhumiex intenzjonati bħala stimi ta’ punt. Fl-aħħar nett, l-istima tagħna tar-rata ta’ żball tal-infiq irregolari ma għandhiex titqies bħala li tikkorrispondi għal frodi.

Standards

Aħna nwettqu l-awditi tagħna f’konformità mal-ISSAIs, l-istandards internazzjonali tal-awditjar maħruġa mill-INTOSAI, li hija l-organizzazzjoni internazzjonali tal-istituzzjonijiet supremi tal-awditjar. Il-prinċipji u d-dettalji tal-approċċ tal-awditjar meħud mill-QEA huma stipulati f’sensiela ta’ manwali, standards u linji gwida, li japplikaw l-istandards internazzjonali għall-kuntest speċifiku tal-awditjar tal-UE. Huma jgħinu lill-awdituri tagħna biex jipprovdu xogħol professjonali u ta’ kwalità għolja, kif ukoll biex huma jkunu jistgħu joperaw b’mod effiċjenti u effettiv.

Pubblikazzjonijiet tagħna

Rapporti tal-awditjar

Rapporti Speċjali

Ir-rapporti speċjali jippreżentaw ir-riżultati ta’ awditi tal-prestazzjoni magħżula f’oqsma speċifiċi ta’ politika jew ta’ nfiq, jew fi kwistjonijiet baġitarji jew ta’ ġestjoni mifruxa fuq bosta snin.

Rapporti annwali

Ir-rapporti annwali tagħna fihom ir-riżultati tax-xogħol tal-awditjar finanzjarju u tal-konformità relatat mal-baġit tal-Unjoni Ewropea u mal-baġit tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ). Huma jinkludu d-dikjarazzjonijiet ta’ assigurazzjoni annwali, u jkopru aspetti li jirrigwardaw il-ġestjoni u l-prestazzjoni baġitarja. Aħna noħorġu wkoll rapporti annwali dwar il-41 aġenzija, korp deċentralizzat u impriża konġunta tal-UE.

Opinjonijiet

L-opinjonijiet jiġu pprovduti fuq talba tal-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Huma fihom il-fehmiet tagħna dwar abbozzi ta’ liġijiet li attwalment qed jiġu diskussi u li jista’ jkollhom impatt sinifikanti fuq il-ġestjoni finanzjarja tal-UE.

Rapporti Analitiċi

Ir-rapporti analitiċi huma bbażati fuq l-għarfien u l-esperjenza li aħna nkunu akkumulajna. Huma jkopru diversi suġġetti relatati mal-politika u l-ġestjoni tal-UE, u l-objettivi tagħhom ivarjaw. Huma jistgħu jipprovdu deskrizzjoni li tispjega l-kuntest kif ukoll analiżi abbażi tal-awditi li ppubblikajna, spiss minn perspettiva trażversali. Aħna nużawhom ukoll biex nippreżentaw l-analiżi tagħna ta’ oqsma jew kwistjonijiet li nkunu għadna ma awditjajniex, jew biex nistabbilixxu fatti dwar suġġetti jew problemi speċifiċi.

Sa Settembru 2019, il-pubblikazzjonijiet analitiċi tagħna kienu magħrufin b’mod divers bħala analiżijiet panoramiċi, dokumenti informattivi u analitiċi u analiżijiet rapidi dwar każijiet speċifiċi. Dawn issa lkoll ingħataw l-isem ġdid ta’ “Rapporti Analitiċi”, iżda wieħed jista’ jibqa’ jfittixhom skont it-titli preċedenti tagħhom.

Previżjonijiet ta’ Awditi

Previżjonijiet ta’ awditi (preċedentement magħrufa bħala dokumenti ta’ sfond) jipprovdu informazzjoni bbażata fuq xogħol ta’ tħejjija li jsir qabel il-bidu ta’ kompitu tal-awditjar li jkun għaddej. Huma intenzjonati li jkunu sors ta’ informazzjoni għal dawk interessati fil-politika jew fil-programmi li jkunu qed jiġu awditjati.

L-awditi tagħna

Kif jitwettaq ix-xogħol tal-awditjar proprju?

Il-passi prinċipali tal-proċess tal-awditjar huma:

• programmazzjoni: il-prijoritajiet tal-awditjar pluriennali u annwali jiġu determinati abbażi ta’ analiżi tar-riskju u tal-politika, u l-kompiti tal-awditjar jintgħażlu kif meħtieġ.

• ippjanar tal-awditjar: jiġu ppreżentati fid-dettall il-passi tal-awditjar biex jiġi żgurat li l-proċess ikun effiċjenti u effettiv, jiġu stabbiliti l-ambitu speċifiku u l-approċċ tal-awditu, u jitħejjew ir-riżorsi tal-ippjanar u l-istadji importanti.

• xogħol tal-awditjar fuq il-post: tinkiseb evidenza diretta għall-awditjar, fuq il-post fl-istituzzjonijiet, fl-aġenziji u l-korpi deċentralizzati tal-UE, fl-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali fl-Istati Membri u minn riċevituri oħra tal-fondi tal-UE. L-awditi jitwettqu billi tintuża firxa ta’ metodi bħal eżaminar ta’ dokumenti u rapporti, tekniki diretti ta’ interrogazzjoni bħal intervisti, bordijiet ta’ esperti u stħarriġiet, kif ukoll proċeduri analitiċi bħal analiżi b’bosta kriterji u valutazzjoni komparattiva. Il-korpi awditjati huma meħtieġa li jibagħtu kull dokument jew informazzjoni li l-awdituri tagħna jqisu li huma neċessarji għall-iskop tal-awditu.

• ikklerjar mal-entità awditjata: il-fatti jiġu vverifikati mal-korp awditjat u tiġi kkonfermata l-validità tas-sejbiet. Il-fatti u s-sejbiet jiġu kklerjati f’bosta stadji, inkluż, fejn ikun applikabbli, mal-korpi awditjati fl-Istati Membri, f’pajjiżi terzi jew f’organizzazzjonijiet internazzjonali.

• rappurtar: is-sejbiet, il-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-awditjar jiġu ppreżentati f’rapport, flimkien mar-rispons tal-entità/entitajiet awditjata/i. Ir-rapporti tagħna kollha jiġu ppubblikati.

• xogħol ta’ segwitu: jiġi vvalutat il-livell sa fejn ir-rakkomandazzjonijiet ikunu ġew indirizzati mill-entità/entitajiet awditjata/i, ġeneralment fi żmien tliet snin wara li jkun ġie ffinalizzat l-awditu.

L-awditi tal-QEA kemm jieħdu żmien?

Il-perjodu ta’ żmien fil-mira, kif maqbul mal-Parlament Ewropew, huwa li l-awditi magħżula tagħna jiġu kkompletati fi żmien 13-il xahar, mill-adozzjoni tal-ippjanar dettaljat sal-adozzjoni tar-rapport. B’kont meħud tal-passi kollha ta’ hawn fuq, aħna nqisu li dan huwa ferm effiċjenti fl-użu taż-żmien, b’mod partikolari peress li r-rapporti tagħna jridu wkoll jiġu ppubblikati fi 23 lingwa tal-UE.

Xi jfisser “awditu tal-prestazzjoni”?

L-awditi tal-prestazzjoni li nwettqu jindirizzaw l-effettività, l-effiċjenza u l-ekonomija tal-politiki u tal-programmi tal-UE, u jekk il-prinċipji tal-ġestjoni finanzjarja tajba jkunux ġew applikati fir-rigward tad-dħul jew l-infiq tal-UE. Dawn l-awditi jkopru firxa wiesgħa ta’ suġġetti u jiffukaw b’mod partikolari fuq l-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali, it-tkabbir u l-inklużjoni, il-migrazzjoni, is-sigurtà u l-iżvilupp globali, is-suq uniku, kif ukoll fuq UE li tagħti rendikont u li hija effiċjenti filwaqt li tipprovdi valur miżjud Ewropew.

Kif jintgħażlu l-kompiti tal-awditjar tal-QEA?

Aħna nagħżlu l-kompiti tal-awditjar tagħna b’mod indipendenti, billi nużaw proċess annwali rigoruż għall-għażla u l-prijoritizzazzjoni, ibbażat fuq valutazzjoni tar-riskji li tkopri l-firxa kollha ta’ politiki tal-UE u l-baġit tal-UE kollu kemm hu. Aħna nieħdu inkunsiderazzjoni wkoll il-kontribut tal-partijiet ikkonċernati istituzzjonali, bħall-Parlament Ewropew.

Barra minn hekk, aħna nadottaw strateġiji pluriennali biex nimplimentaw prijoritajiet fuq terminu twil li jikkonċernaw kemm l-oqsma u l-metodi tal-awditjar kif ukoll l-organizzazzjoni interna tagħna.

X’għarfien espert għandha l-QEA biex twettaq awditi speċjalizzati? Tuża esperti esterni?

Il-persunal tagħna inkarigat mill-awditjar għandu firxa wiesgħa ta’ kwalifiki u esperjenza professjonali kemm fis-settur pubbliku kif ukoll f’dak privat, inklużi l-kontabbiltà, il-ġestjoni finanzjarja, l-awditjar intern u estern, il-liġi u l-ekonomija. Fejn inkunu neħtieġu fehim approfondit f’qasam ta’ politika partikolari - pereżempju, is-superviżjoni bankarja - aħna nirreklutaw persunal speċjalizzat.

Barra minn hekk, aħna nagħmlu użu minn esperti esterni li magħhom niddiskutu l-ippjanar tal-awditjar u l-analiżi tar-riskju tagħna, u li jistgħu jikkontribwixxu wkoll għat-tfassil u l-prestazzjoni ta’ awditi u ta’ rapporti analitiċi magħżula.

Fl-Istati Membri, xi wħud mill-awditi jitwettqu wkoll f’kollegament mal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar (SAIs) nazzjonali, u l-awdituri tagħhom jistgħu jingħaqdu mat-timijiet tagħna.

Għalfejn il-QEA twettaq awditi bosta snin wara l-implimentazzjoni ta’ politika jew ta’ programm?

Aħna nqisu li huwa importanti li l-politiki tal-UE jilħqu l-objettivi intenzjonati tagħhom u li l-programmi ta’ nfiq jipprovdu valur għall-flus. Għalhekk, jeħtieġ li aħna nippermettu li l-proġetti u l-programmi jkollhom żmien biżżejjed biex jiġu implimentati u juru l-ewwel riżultati. Xi kultant, skont il-politika u l-programm, dan jista’ jieħu bosta snin. Din hija r-raġuni għalfejn il-biċċa l-kbira mill-awditi u l-eżaminar tagħna huma ex post. Inkella, aħna ma nkunux nistgħu nagħmlu l-valutazzjoni tagħha bbażata fuq l-evidenza.

Il-QEA kif tiggarantixxi indipendenza u oġġettività fl-awditi tagħha?

L-awditi tagħna jitwettqu f’konformità mal-kodiċi għall-kontroll tal-kwalità li ġie stabbilit mill-INTOSAI, li hija l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar. L-awdituri tagħna huma suġġetti għall-kodiċi ta’ kondotta professjonali tal-INTOSAI. Fost affarijiet oħra, huma meħtieġa li jkunu ħielsa minn ċirkustanzi jew influwenzi li jistgħu jikkompromettu, jew li jistgħu jitqiesu bħala li jikkompromettu, il-ġudizzju professjonali tagħhom, u li jaġixxu b’mod imparzjali u oġġettiv.

Bl-istess mod, it-Trattat jirrikjedi li l-Membri tagħna jridu jkunu kompletament indipendenti fit-twettiq tad-dmirijiet tagħhom. Dan ifisser li huma ma jridux ifittxu jew jieħdu struzzjonijiet minn xi sors estern, huma jridu jastjenu minn kull azzjoni li ma tkunx kompatibbli mad-dmirijiet tagħhom u ma jistgħux jeżerċitaw xi attività professjonali oħra, kemm bi ħlas kif ukoll mingħajr. Jekk huma jiksru dawn il-kundizzjonijiet, il-Qorti tal-Ġustizzja tista’ tneħħihom mill-kariga tagħhom.

X’jiġri mir-rakkomandazzjonijiet tal-QEA wara li rapport jiġi ppubblikat?

Ir-riżultati tax-xogħol tagħna jistgħu jintużaw mill-Kummissjoni Ewropea, mill-Parlament, mill-Kunsill, u mill-parlamenti u l-awtoritajiet nazzjonali fl-Istati Membri biex itejbu l-mod kif il-politiki u l-programmi tal-UE jiġu implimentati fil-prattika. Dan it-titjib jista’ jkun fil-forma ta’ bidliet fil-leġiżlazzjoni jew fir-regolamenti, gwida aħjar jew approċċ ġdid għat-twettiq tal-politiki jew tal-programmi. Matul iż-żmien, xi 90 fil-mija tar-rakkomandazzjonijiet tagħna jiġu aċċettati kompletament jew parzjalment. Inqas minn 5 fil-mija jiġu rrifjutati.

Dawn ir-rakkomandazzjonijiet jingħataw segwitu?

Iva. Normalment wara tliet snin, aħna nivverifikaw il-livell sa fejn ir-rakkomandazzjonijiet tagħna jkunu ġew implimentati.

Il-QEA tista’ tinforza r-rakkomandazzjonijiet tagħha?

Ir-rwol tagħna huwa li nipprovdu pariri permezz tar-rakkomandazzjonijiet tagħna, aktar milli li ninfurzawhom.

Jekk l-awditi tagħna jsibu li xi flus ikunu tħallsu indebitament u jridu jiġu rkuprati, il-Kummissjoni għandha l-mezzi biex tinforza dan l-irkupru, inkluż fil-każ ta’ programmi ta’ nfiq tal-UE li jkunu ġew implimentati mill-awtoritajiet tal-Istati Membri.

F’dawk il-każijiet fejn nissuspettaw li hemm frodi, aħna nirreferu l-kwistjoni lill-OLAF, l-Uffiċċju tal-Unjoni Ewropea ta’ Kontra l-Frodi, li għandu l-esperti proprji tiegħu. Dawn il-ħiliet huma differenti minn dawk tal-awditjar, u aħna nqisu li s-separazzjoni ta’ bejniethom hija mezz biex dawn il-ħiliet jintużaw bl-aħjar mod possibbli. L-OLAF jinvestiga l-każijiet u, skont ir-riżultati, jirreferihom lis-servizzi ta’ prosekuzzjoni nazzjonali.

Sussegwentement, aħna nagħtu segwitu għal-liema azzjonijiet korrettivi jkunu ttieħdu mill-Kummissjoni u mill-OLAF jew jekk dawn il-każijiet, skont l-eżitu tal-investigazzjonijiet imwettqa mill-prosekuturi nazzjonali, ikunux wasslu għal sanzjonijiet ġudizzjarji.

Il-Membri tagħna u x-xogħol li aħna nwettqu ma’ oħrajn

Il-Membri tal-QEA kif jinħatru?

Il-Membri tal-QEA, li jiġu nnominati mill-gvernijiet tal-Istat Membru rispettiv tagħhom, jinħatru mill-Kunsill, wara li ssir konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew. Il-Membri jinħatru għal mandat ta’ sitt snin li jista’ jiġġedded. Huma meħtieġa li jwettqu d-dmirijiet tagħhom f’indipendenza kompleta u fl-interess ġenerali tal-Unjoni Ewropea.

Il-Membri nfushom jaħdmu fuq l-awditi?

Iva. Minbarra li jiffurmaw parti mill-Kulleġġ tal-Qorti, il-Membri jiġu assenjati għal waħda mill-ħames awli, li kull waħda hija speċjalizzata f’oqsma ta’ politika differenti. Dawn l-Awli jadottaw il-biċċa l-kbira mir-rapporti u l-opinjonijiet tal-awditjar.

Kull Membru huwa wkoll responsabbli għal kompiti speċifiċi, primarjament fil-qasam tal-awditjar. Ix-xogħol tal-awditjar li jwassal għal rapport jitwettaq mill-awdituri tal-awla. Il-Membru jippreżenta r-rapport lill-awla u/jew lill-kulleġġ intier tal-Qorti għall-adozzjoni, u wara lill-Parlament Ewropew u lill-partijiet ikkonċernati istituzzjonali l-oħra li jkunu rilevanti, kif ukoll lill-midja.

Il-QEA kif tikkoopera mal-Parlament Ewropew, mal-Kunsill u mal-parlamenti nazzjonali?

Il-fatt li aħna niddeċiedu u nesegwixxu l-programm ta’ ħidma tagħna f’indipendenza kompleta ma jfissirx li naħdmu f’iżolament. Lanqas ma jipprekludina milli nilħqu lis-sħab istituzzjonali tagħna biex inkunu nafu liema informazzjoni huma jkunu jeħtieġu. Aħna żviluppajna relazzjoni mill-qrib mal-Parlament Ewropew sabiex nirċievu suġġerimenti dwar l-awditjar mill-aktar fis possibbli fil-proċess tal-ippjanar. Aħna nisimgħu wkoll lill-Kunsill – leħen l-Istati Membri – kif ukoll, tabilħaqq, lill-Parlamenti fl-Istati Membri nfushom. Fi snin reċenti, aħna rċevejna għadd konsiderevoli ta’ suġġerimenti li kienu utli ħafna u li aħna ħadna azzjoni fir-rigward tagħhom.

Naturalment, aħna nżommu wkoll djalogu kontinwu mal-Kummissjoni Ewropea, bħala l-istituzzjoni li hija prinċipalment responsabbli għall-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tagħna.

Il-QEA kif tikkoopera mal-Uffiċċji tal-Awditjar fl-Istati Membri?

Aħna għandna relazzjoni ta’ xogħol mill-qrib ħafna mal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar (SAIs) fl-Istati Membri tal-UE, fil-kuntest tal-Kumitat ta’ Kuntatt tal-UE u permezz ta’ kuntatti bilaterali.

L-awdituri mis-SAIs tal-UE jistgħu jakkumpanjawna meta nkunu qed inwettqu xogħol tal-awditjar fuq il-post fl-Istat Membru tagħhom.

Aħna niskambjaw ukoll informazzjoni u esperjenzi permezz tas-sħubija tagħna fil-EUROSAI u l-INTOSAI, l-organizzazzjoni Ewropea u Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar.

Il-QEA tieħu kont tax-xogħol imwettaq minn oħrajn fix-xogħol tal-awditjar tagħha?

Iva. Il-kontrolli interni fil-Kummissjoni Ewropea u fl-Istati Membri ssaħħu b’mod sinifikanti fi snin reċenti, biex b’hekk aħna nistgħu nserrħu aktar fuqhom meta niġu biex nivvalutaw ir-regolarità tal-infiq. Attwalment, aħna qed nittestjaw approċċ ta’ impenn ta’ attestazzjoni għad-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni annwali li nwettqu fil-qasam tal-politika ta’ Koeżjoni.

Dan jgħin biex nippromwovu l-obbligu ta’ rendikont u nkomplu ntejbu l-ġestjoni tal-finanzi tal-UE. Aħna biħsiebna nespandu dan l-approċċ għal dawk l-oqsma kollha tal-baġit tal-UE fejn il-kundizzjonijiet meħtieġa jiġu ssodisfati u fejn dan l-approċċ huwa kosteffiċjenti.

Ir-Rapport Annwali tagħna

X’inhu r-rwol tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri fir-rigward tal-baġit tal-UE?

Kull sena, aħna nivverifikaw il-kontijiet tal-UE u nipprovdu opinjoni dwar żewġ aspetti: jekk il-kontijiet ikunux preċiżi u affidabbli, u l-livell sa fejn ikun hemm evidenza li l-flus ġew riċevuti jew tħallsu f’konformità mar-regoli applikabbli tal-UE u dawk nazzjonali.

Dan jifforma l-bażi għad-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni tagħna, li aħna meħtieġa nipprovdu lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill taħt l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

Huwa veru li l-Qorti Ewropea tal-Awdituri qatt ma ċċertifikat il-kontijiet tal-UE?

Le. Aħna ċċertifikajna l-kontijiet bħala affidabbli (tajna “opinjoni favorevoli”) għal kull sena finanzjarja mill-2007 ’l hawn. Dan ifisser li aħna kkonkludejna li l-kontijiet kienu jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni finanzjarja tal-UE u r-riżultati tagħha għas-sena.

Minbarra l-opinjoni tagħna dwar il-kontijiet, aħna meħtieġa nagħtu opinjoni – ibbażat fuq ix-xogħol tal-awditjar tagħna – dwar jekk il-pagamenti ta’ bażi sarux skont ir-regoli applikabbli.

Wieħed mill-elementi li fuq il-bażi tiegħu aħna nifformulaw l-opinjoni tagħna huwa l-istima tagħna tal-livell ta’ żball fil-popolazzjoni awditjata. Il-pagamenti jitqiesu bħala żbaljati jekk il-flus ma kellhomx jitħallsu mill-baġit tal-UE minħabba li ma ntużawx f’konformità mar-regoli tal-UE u/jew dawk nazzjonali.

Matul dawn l-aħħar ftit snin kien hemm titjib fil-livell ta’ żball stmat fil-pagamenti: 2014: 4.4 %; 2015: 3.8 %; 2016: 3.1 %; 2017: 2.4 %; 2018: 2.6 %. Barra minn hekk, mill-2016 ’il hawn, parti sinifikanti mill-infiq awditjat ma kinitx milquta minn livell materjali ta’ żball. Fuq il-bażi ta’ dan, aħna ħriġna “opinjoni kwalifikata” minn dak iż-żmien ’il hawn.

X’inhi “opinjoni favorevoli/kwalifikata/avversa”?

Opinjoni “favorevoli” tfisser li ċ-ċifri jippreżentaw stampa vera u ġusta u jsegwu r-regoli tar-rappurtar finanzjarju.

Opinjoni “kwalifikata” tfisser li l-awdituri ma jistgħux jagħtu opinjoni favorevoli, iżda li l-problemi identifikati mhumiex pervażivi, jiġifieri mhumiex preżenti fil-popolazzjoni kollha kemm hi.

Opinjoni “avversa” tindika problemi mifruxa.

X’inhu “livell materjali ta’ żball”?

Fit-terminoloġija tal-awditjar, livell materjali ta’ żball huwa livell ta’ żball li x’aktarx jinfluwenza d-deċiżjoni tad-destinatarji intenzjonati tar-rapporti finanzjarji u tar-rapport tal-awditjar. Kemm aħna kif ukoll il-Kummissjoni Ewropea nużaw soll ta’ 2 % biex niddeterminaw il-materjalità.

Jekk, pereżempju, il-livell ta’ żball kien stmat li kien ta’ 2 %, dan ifisser li nħlew madwar EUR 3 biljun ta’ flus l-UE?

Le. Dan l-approċċ jista’ jkun qarrieqi minħabba li hemm differenza importanti bejn “żball” u “ħela”. Fl-ittestjar tagħna, aħna niċċekkjaw jekk flus l-UE ntnefqux għall-iskop intenzjonat, jekk l-ispejjeż iddebitati humiex ikkalkulati b’mod xieraq, u jekk il-kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà ġewx issodisfati. L-istima tar-rata ta’ żball tirreferi għal dan.

Xi wħud mill-iżbalji jinvolvu pagamenti li ma ssodisfawx il-kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà: pereżempju, dikjarazzjonijiet skorretti tal-erja li jsiru minn xi bdiewa, jew appoġġ mogħti għal riċerka minn kumpanija kklassifikata bħala ta’ daqs “żgħir jew medju”, minkejja li tkun tappartjeni kompletament għal kumpanija kbira. F’dawn il-każijiet, jista’ jkun li l-fondi tal-UE xorta waħda kellhom xi impatt pożittiv u pprovdew xi benefiċċju, minkejja li ma rrispettawx kompletament il-kundizzjonijiet relatati mal-użu tagħhom.

Min-naħa l-oħra, xi nfiq li jkun legali u regolari xorta waħda jista’ jirriżulta f’ħela, bħal f’każ ta’ infrastruttura portwarja li nbniet mingħajr ma ngħatat kunsiderazzjoni adegwata tal-livelli ta’ merkanzija fil-futur.

L-iżbalji misjuba mill-QEA jikkostitwixxu każijiet ta’ frodi?

Fil-biċċa l-kbira mill-każijiet, le. Il-frodi hija att ta’ qerq deliberat biex jinkiseb xi vantaġġ. Għalkemm mhux dejjem faċli li każijiet ta’ frodi jiġu identifikati matul proċeduri standard tal-awditjar, aħna nsibu għadd ta’ każijiet suspettati ta’ frodi kull sena fl-ittestjar tal-awditjar li nwettqu.

Fl-2018, aħna sibna 9 każijiet (13 fl-2017) ta’ frodi suspettata minn madwar 728 tranżazzjoni li awditjajna. Dawn il-każijiet kollha jiġu rrappurtati lill-OLAF, l-Uffiċċju tal-Unjoni Ewropea ta’ Kontra l-Frodi.

Għalfejn l-għadd ta’ każijiet ta’ frodi suspettata identifikati fir-Rapport Annwali tal-QEA huwa daqshekk baxx?

Aħna ma aħniex qed infittxu każijiet ta’ frodi; dak mhuwiex ir-rwol tagħna bħala l-awditur estern tal-UE. Meta tassew nissuspettaw li hemm każ ta’ frodi, aħna ninfurmaw lill-OLAF, l-Uffiċċju tal-Unjoni Ewropea ta’ Kontra l-Frodi. L-OLAF jinvestiga l-każijiet u, skont ir-riżultat, jirreferihom lis-servizzi ta’ prosekuzzjoni nazzjonali.

Sussegwentement, aħna nagħtu segwitu għal-liema azzjonijiet korrettivi ttieħdu mill-Kummissjoni u mill-OLAF jew jekk dawn il-każijiet, skont l-eżitu tal-investigazzjonijiet imwettqa mill-prosekuturi nazzjonali, ikunux wasslu għal sanzjonijiet ġudizzjarji.

Għalfejn il-QEA ma tawditjax l-Istati Membri kollha tal-UE għar-Rapport Annwali tagħha?

L-awditi tagħna jirrigwardaw il-Baġit tal-UE u l-mod kif dan jiġi mmaniġġjat mill-Kummissjoni Ewropea; huma mhumiex maħsuba biex jiġbru informazzjoni dwar Stati Membri individwali. Abbażi tal-awditu tad-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni, aħna għaldaqstant nesprimu opinjoni tal-awditjar dwar ir-regolarità tad-dħul u l-infiq tal-UE fl-intier tagħhom. Dan jispjega għalfejn, mill-inqas f’xi wħud mill-oqsma tal-baġit, mhux l-Istati Membri kollha jiġu inklużi kull sena fil-kampjun tal-awditjar tagħna.

Fl-istess ħin, permezz tal-valutazzjonijiet speċifiċi li nwettqu, aħna nipprovdu aktar informazzjoni dettaljata għall-oqsma prinċipali ta’ nfiq fuq bażi annwali.