-->

Landspecifieke informatie

Als onafhankelijke extern controleur van de EU bezoeken we vaak EU-lidstaten en niet-EU-landen om informatie en gegevens te verzamelen over de manier waarop EU-geld wordt besteed. Het is belangrijk op te merken dat we deze landen niet controleren; we verzamelen bewijs voor controles op EU-niveau.

Onze controlewerkzaamheden in de lidstaten mogen enkel een beoordeling omvatten van de systemen en procedures voor het beheer van EU-ontvangsten en -uitgaven. Een controle van louter nationale procedures, die enkel zijn gefinancierd uit de nationale begroting en geen verband houden met het beheer van de ontvangsten en uitgaven van de Unie, behoort niet tot ons mandaat. We hebben het recht informatiebezoeken af te leggen aan de lidstaten, maar enkel voor zover dergelijke bezoeken nodig zijn om na te gaan op welke manier de EU haar rol vervult als beheerder van haar ontvangsten en uitgaven.

Onze controles in de lidstaten geschieden in samenwerking met de nationale HCI’s of, indien deze niet over de benodigde bevoegdheden beschikken, in samenwerking met de bevoegde nationale diensten. We werken met de HCI’s van de lidstaten samen in onderling vertrouwen en met behoud van de onafhankelijkheid van beide partijen.

Klik op de onderstaande links om onze publicaties te doorzoeken per land dat we hebben bezocht in de loop van onze controlewerkzaamheden.