Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->

did

Jaarverslagen over het begrotingsjaar 2017

Dutch icpdf.png 38 MB
04-10-2018

Ieder jaar controleert de ERK de ontvangsten en uitgaven van de EU-begroting en geeft zij een oordeel over de betrouwbaarheid van de jaarrekening en over de mate waarin inkomsten- en uitgavenverrichtingen voldoen aan de toepasselijke voorschriften en regelgeving.

In 2017 bedroegen de EU-uitgaven in totaal 137,4 miljard EUR, ofwel ongeveer 270 EUR per burger. Dit is minder dan 1 % van het bruto nationaal inkomen van de EU en komt overeen met ongeveer 2 % van de totale overheidsuitgaven in de EU-lidstaten. De begroting van de EU wordt jaarlijks vastgesteld – in de context van zevenjarige financiële kaders – door het Europees Parlement en de Raad.

De verantwoordelijkheid voor het waarborgen van een juiste besteding van de begroting ligt in de eerste plaats bij de Europese Commissie en bij de andere EU-instellingen en -organen. Voor ongeveer twee derde van de uitgaven – hoofdzakelijk natuurlijke hulpbronnen en cohesie – wordt deze verantwoordelijkheid echter gedeeld met de lidstaten.

Onze controleurs toetsen steekproeven van verrichtingen teneinde statistisch gefundeerde schattingen te geven van de mate waarin de ontvangsten en de verschillende uitgaventerreinen (groepen van beleidsterreinen) fouten vertonen.