Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Speciaal verslag nr. 18/2019: De uitstoot van broeikasgassen in de EU: goed gerapporteerd, maar beter inzicht in toekomstige reducties nodig

Dutch icpdf.png 2 MB
20-11-2019

De EU draagt bij tot de mondiale inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken en streeft naar een emissiereductie van 20 % tegen 2020, een reductie van 40 % tegen 2030 en een reductie van 80-95 % tegen 2050.

De Commissie is verantwoordelijk voor de evaluatie van de door de lidstaten gerapporteerde gegevens over de huidige en verwachte emissies en voor het voorstellen van EU-beleid en -maatregelen om de reductiestreefcijfers te behalen.

We stelden vast dat de EU-emissiegegevens naar behoren worden gerapporteerd, maar dat de EU een beter inzicht nodig heeft in toekomstige reducties van de uitstoot van broeikasgassen.

We doen aanbevelingen voor de verbetering van het evaluatieproces door de Commissie van gegevens over de uitstoot van broeikasgassen voor de sector landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF) en het kader voor toekomstige emissiereducties.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.