Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 01/2020: EU-maatregelen op het gebied van ecologisch ontwerp en energie-etikettering: aanzienlijke vertragingen en niet-naleving doen afbreuk aan belangrijke bijdrage tot grotere energie-efficiëntie

Dutch icpdf.png 5 MB
15-01-2020

In de wetgeving inzake ecologisch ontwerp zijn minimumeisen inzake energie-efficiëntie en milieu vastgesteld voor huishoudelijke en industriële producten. De energie-etiketten van de EU verschaffen de consumenten informatie over het energieverbruik en de milieuprestaties van producten en helpen hen weloverwogen beslissingen te nemen.

Wij stelden vast dat de maatregelen van de EU een doeltreffende bijdrage hebben geleverd tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het beleid inzake ecologisch ontwerp en energie-etikettering, maar dat aanzienlijke vertragingen in het regelgevingsproces en niet-naleving door fabrikanten en detailhandelaren afbreuk doen aan de doeltreffendheid.

Onze aanbevelingen aan de Commissie hebben betrekking op verbeteringen van het regelgevingsproces en de manier waarop het effect van het beleid wordt gemeten, alsook op maatregelen om de informatie-uitwisseling tussen markttoezichtautoriteiten te vergemakkelijken en de naleving van het beleid te verbeteren.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.