Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 02/2020: Het kmo-instrument in actie: een doeltreffend en innovatief programma met uitdagingen

Dutch icpdf.png 2 MB
22-01-2020

Met het kmo-instrument van de EU, dat een budget van 3 miljard EUR voor de periode 2014-2020 heeft, wordt ernaar gestreefd innovatie bij kmo’s en startende ondernemingen te ondersteunen door de financieringsbereidheid te vergroten en de marktexploitatie van onderzoekresultaten te bevorderen.

Wij zijn nagegaan of het kmo-instrument de verwachte voordelen oplevert. Over het algemeen concludeerden we dat het voorziet in doeltreffende ondersteuning van kmo’s bij de ontwikkeling van hun innovatieprojecten en dat het EU-keurmerk ondernemingen helpt om extra investeringen aan te trekken. De Commissie beheert het instrument op bekwame wijze. We bevelen echter aan dat de gerichtheid op begunstigden, de geografische reikwijdte en de selectie van projecten worden verbeterd. Er kan ook meer worden ondernomen om extra financiering aan te trekken waarmee innovatieprojecten op de markt kunnen worden gebracht.

Aangezien de opzet van het kmo-instrument is herzien voor de periode 2021-2027 als onderdeel van de Europese Innovatieraad (EIC), bevelen we met name aan dat aspecten van de opzet worden behouden, de selectie van projecten wordt verbeterd, diensten voor bedrijfsacceleratie worden versterkt en synergieën met andere financiële instrumenten tot stand worden gebracht.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.