Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 13/2020: Biodiversiteit op landbouwgrond: met de bijdrage van het GLB is de achteruitgang niet tot staan gebracht

Dutch icpdf.png 5 MB
05-06-2020

In Europa neemt het aantal en de verscheidenheid aan diersoorten op landbouwgrond — “de biodiversiteit van landbouwgrond” — sterk af. De EU heeft zich er echter toe verbonden het biodiversiteitsverlies uiterlijk in 2020 tot staan te brengen. De Commissie was voornemens om hiertoe tussen 2014 en 2020 66 miljard EUR uit het gemeenschappelijk landbouwbeleid toe te wijzen.

Wij hebben beoordeeld of het landbouwbeleid van de EU heeft bijgedragen tot de instandhouding en verbetering van de biodiversiteit van landbouwgrond. We stelden vast dat de formulering van de landbouwstreefdoelen in de EUbiodiversiteitsstrategie het meten van de vooruitgang bemoeilijkt, de wijze waarop de Commissie de uitgaven op het gebied van biodiversiteit in de EUbegroting monitort onbetrouwbaar is, de impact van rechtstreekse betalingen in het kader van het GLB beperkt of onbekend is en de Commissie en de lidstaten de voorkeur hebben gegeven aan maatregelen voor plattelandsontwikkeling met minder impact.

Wij bevelen aan dat de Commissie de opzet van haar volgende biodiversiteitsstrategie verbetert, een grotere bijdrage aan de biodiversiteit levert door middel van rechtstreekse betalingen en maatregelen voor plattelandsontwikkeling, de biodiversiteitsgerelateerde uitgaven nauwkeuriger monitort en betrouwbare indicatoren ontwikkelt die geschikt zijn om de vooruitgang op het gebied van de biodiversiteit van landbouwgrond te monitoren.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.