Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 24/2020: De EU-controle op concentraties en EU-antitrustprocedures van de Commissie: opschaling van het markttoezicht nodig

Dutch icpdf.png 2 MB
19-11-2020

In haar antitrustprocedures handhaaft de Commissie samen met de nationale mededingingsautoriteiten (NMA’s) de mededingingsregels van de EU. De Commissie is ook verantwoordelijk voor de evaluatie van concentraties van ondernemingen die belangrijk zijn voor de interne markt van de EU.

In het kader van deze controle hebben wij onderzocht hoe doeltreffend de Commissie de EU-mededingingsregels met betrekking tot concentraties en antitrust heeft gehandhaafd en inbreuken hierop heeft opgespoord, en hoe zij met de NMA’s had samengewerkt. We hebben ook gekeken naar de wijze waarop de Commissie haar eigen prestaties heeft beoordeeld en daarover verslag heeft uitgebracht.

We constateerden dat de Commissie met haar besluiten mededingingsbezwaren heeft aangepakt. Als gevolg van de beperkte middelen waren de capaciteit voor de monitoring van markten en de eigen opsporing van antitrustzaken echter beperkt. Door de steeds grotere hoeveelheden gegevens die moeten worden verwerkt en de opkomst van digitale markten werden onderzoeken complex en nog niet alle uitdagingen zijn aangepakt. De samenwerking met de NMA’s was goed, maar bepaalde aspecten zouden baat kunnen hebben bij een betere coördinatie. Ook moet de manier waarop de Commissie de prestaties van haar activiteiten beoordeelt en daarover verslag uitbrengt, worden verbeterd.

Wij doen aanbevelingen om de Commissie te helpen bij het verbeteren van haar capaciteit om de mededingingsregels te handhaven en inbreuken hierop op te sporen, het bewerkstelligen van een nauwere samenwerking met de NMA’s en het verbeteren van de verslaglegging over prestaties.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.