Annual Work Programme|839c8baf-a158-4ce7-a6bb-d2d36666953b
-->

did

Ons werkprogramma voor 2021 en daarna

Dutch icpdf.png 895 KB
28-01-2021

In 2021 zullen de burgers van de Europese Unie en haar lidstaten het hoofd blijven bieden aan de gevolgen van de wereldwijde COVID-19-pandemie.

In deze moeilijke tijden verstrekt de Europese Unie financiële bijstand op ongekende schaal. Naast de traditionele begrotingsmiddelen die zijn overeengekomen in het kader van het meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 heeft de EU besloten het initiatief “Next Generation EU” (NGEU) te lanceren, een herstelpakket met aanvullende middelen op basis van schuldbewijzen.

In onze rol als onafhankelijke extern controleur van de Europese Unie gaan we na of de EU-middelen worden geheven en uitgegeven overeenkomstig de regelgeving ter zake, of zij naar behoren worden verantwoord en of zij doelmatig en doeltreffend worden gebruikt in het belang van de burgers van de EU. Dit geldt ook voor de nieuwe EU-maatregelen die zijn genomen om burgers te beschermen tegen de negatieve effecten van de pandemie. In 2021 zal één op de vier op te starten controletaken betrekking hebben op de respons van de EU op de COVID-19-pandemie en de uitvoering van het NGEU-initiatief.

Het werkprogramma voor 2021 en daarna luidt ook het begin in van de uitvoering van onze nieuwe strategie 2021-2025 van de ERK, en ik nodig u van harte uit om deze te bekijken.

De komende vijf jaar willen wij ons richten op drie strategische doelstellingen:

Doelstelling 1: De regelingen inzake verantwoording, transparantie en controle voor alle soorten EU-maatregelen verbeteren;

Doelstelling 2: Onze controles richten op de gebieden en onderwerpen waar we de meeste toegevoegde waarde kunnen bieden, en met name op vier strategische gebieden van EU-beleid en -programma’s:

o het economisch concurrentievermogen van de Unie;

o de weerbaarheid tegen bedreigingen van de veiligheid van de Unie en de eerbiediging van de Europese waarden van vrijheid, democratie en de rechtsstaat;

o de klimaatverandering, het milieu en natuurlijke hulpbronnen;

o het begrotingsbeleid en de overheidsfinanciën in de Unie.

Doelstelling 3: Sterke controlezekerheid bieden in een uitdagende en veranderende omgeving.

Hieronder vindt u een lijst van 73 speciale verslagen en analyses die wij in 2021 en 2022 willen publiceren, gestructureerd rond de vier bovengenoemde strategische gebieden.

Op het moment waarop wij ons werkprogramma voor 2021 en daarna vaststellen, raakt de COVID-19-pandemie nog steeds bijna elk aspect van ons leven en werk. Ik kan u verzekeren dat wij ons bewust zijn van de druk waaronder de EU-instellingen, de nationale, regionale en lokale overheden in de lidstaten en de begunstigden van EU-steun momenteel staan. Wij zullen dan ook alles in het werk blijven stellen om de administratieve lasten van onze controlewerkzaamheden voor onze gecontroleerden te beperken. Tegelijkertijd zullen we ons werkprogramma behoedzaam en flexibel moeten uitvoeren gezien de impact van de pandemie op onze eigen activiteiten.

Ondanks deze uitdagingen kunnen EU-burgers en onze institutionele belanghebbenden en partners, op zowel EU- als lidstaatniveau, ook in 2021 op ons blijven rekenen om hen te voorzien van onafhankelijke en objectieve verslagen over belangrijke kwesties voor de toekomst van de EU, waarin wordt aangegeven wat goed werkt en de aandacht wordt gevestigd op wat niet goed werkt.