Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->

did

Jaarverslagen betreffende het begrotingsjaar 2021

Dutch icpdf.png 10 MB
13-10-2022

Ieder jaar controleert de ERK de ontvangsten- en uitgavenzijde van de EU-begroting en geeft zij haar oordeel over de betrouwbaarheid van de jaarrekening en over de mate waarin inkomsten en uitgaven voldoen aan de voorschriften en regelgeving.

In 2021 bedroegen de EU-uitgaven in totaal 181,5 miljard EUR, wat overeenkomt met 1,3 % van het gecombineerde bruto nationaal inkomen van de 27 EU-lidstaten. Rekening houdend met de uitgaven voor de herstel- en veerkrachtfaciliteit (46,5 miljard EUR) als reactie op de sociaaleconomische gevolgen van de pandemie bedroegen de betalingen van de EU in 2021 in totaal 228,0 miljard EUR. De begroting van de EU wordt jaarlijks, in de context van een zevenjarig financieel kader, vastgesteld door het Europees Parlement en de Raad. Vorig jaar, 2021, was het eerste jaar van het nieuwe meerjarig kader.

De verantwoordelijkheid voor het waarborgen van een juiste besteding van de begroting ligt in de eerste plaats bij de Europese Commissie, alsmede bij de andere EU-instellingen en -organen. Voor ongeveer twee derde van de uitgaven – hoofdzakelijk voor natuurlijke hulpbronnen en cohesie – wordt deze verantwoordelijkheid echter gedeeld met de lidstaten.

Onze auditors toetsen steekproeven van verrichtingen om statistisch gefundeerde schattingen te geven van de mate waarin de ontvangsten en de verschillende uitgaventerreinen fouten vertonen (het “foutenpercentage").