Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 22/2022: EU-steun voor kolenregio’s – Beperkte aandacht voor de sociaaleconomische en energietransitie

Dutch icpdf.png 2 MB
09-11-2022

​​De uitfasering van kolen is essentieel om de EU-klimaatdoelstellingen te halen en in 2020 heeft de EU het Fonds voor een rechtvaardige transitie, ter waarde van 19,3 miljard EUR, opgericht ter ondersteuning van de transitie naar klimaatneutraliteit. Om lering te trekken voor de uitvoering van dit fonds beoordeelden wij of de EU-steun in de periode 2014-2020 op doeltreffende wijze had bijgedragen tot de sociaaleconomische en energietransitie in EU-regio’s waar de kolenindustrie in verval was geraakt. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de steun beperkt op het scheppen van banen en de energietransitie was gericht en hier impact op had, en dat kool, ondanks de vooruitgang in het algemeen, in sommige lidstaten nog steeds een belangrijke bron van broeikasgasemissies vormt. Wij bevelen maatregelen aan voor het doeltreffend en efficiënt gebruik van het Fonds voor een rechtvaardige transitie en voor een betere meting en een beter beheer van methaanemissies uit gesloten of verlaten mijnen.

​Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.