-->

Rapporterende leden

De leden van de ERK worden benoemd door de Raad, na raadpleging van het Europees Parlement, op voordracht van de regering van hun respectieve lidstaten. De leden worden benoemd voor een verlengbare termijn van zes jaar. Zij moeten hun ambt volkomen onafhankelijk en in het algemeen belang van de Europese Unie uitoefenen.

Ieder lid maakt niet alleen deel uit van het college, maar is ook toegewezen aan een van de vijf kamers, die elk zijn gespecialiseerd in verschillende beleidsterreinen. Deze kamers stellen de meeste controleverslagen en adviezen vast.

Elk lid draagt ook de verantwoordelijkheid voor specifieke taken, voornamelijk op het gebied van controle. De controlewerkzaamheden op basis waarvan een verslag wordt geschreven, worden verricht door de controleurs van de kamer. Het lid legt het verslag ter vaststelling voor aan de kamer en/of de voltallige Rekenkamer en presenteert dit vervolgens aan het Europees Parlement en andere relevante institutionele belanghebbenden, evenals aan de media.

Klik op de onderstaande links voor meer informatie over onze leden.