Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne nr 5/2016: Czy Komisja zapewniła skuteczne wdrożenie dyrektywy usługowej?

Polish icpdf.png 878 KB
14.03.2016

Powszechnie uznaje się, że rynek usług nie rozwinął swojego pełnego potencjału w zakresie handlu wewnątrzunijnego. Dyrektywa usługowa ma na celu ograniczenie barier prawnych i administracyjnych, jakie napotykają usługodawcy i usługobiorcy, jednak kilka lat po terminie jej wdrożenia, który upłynął w 2009 r., nadal istnieją nieuzasadnione ograniczenia w handlu. W ramach kontroli Trybunał ustalił, że Komisja wprawdzie skutecznie wskazała obszary problemowe w państwach członkowskich, jednak w niewystarczającym stopniu zwalczała pewne rodzaje przeszkód w handlu, a podejmowane przez nią działania nie dały wystarczająco szybkich rezultatów. Fakt, że usługodawcy i konsumenci nie mają dostępu do rynku wewnętrznego w zakresie, w jakim przewidziano to w dyrektywie, jest dla nich źródłem frustracji.