Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne nr 9/2016: Wydatki na zewnętrzny wymiar polityki migracyjnej UE w państwach południowego regionu Morza Śródziemnego i państwach objętych Partnerstwem Wschodnim do 2014 r.

Polish icpdf.png 2 MB
17.03.2016

Niniejsze sprawozdanie dotyczy dwóch głównych instrumentów finansowania zewnętrznego wymiaru wspólnej polityki migracyjnej UE (TPMA i ENPI), mającej na celu zapewnianie skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi we współpracy z krajami pochodzenia i tranzytu. Trybunał zbadał, czy ustanowiono jasne cele wydatków w ramach obu instrumentów oraz czy środki wydatkowano skutecznie i w sposób dobrze skoordynowany. W wyniku kontroli ustalono, że instrumenty te ogólnie nie podlegały żadnej jasnej strategii, według której można by było ocenić ich wkład w realizację celów, stąd nie jest jasne, co miały przynieść na poziomie unijnym. Często trudno było zmierzyć rezultaty uzyskane dzięki wydatkom unijnym. Trudno było również ocenić wkład migracji w rozwój. Polityka migracyjna charakteryzuje się złożonością zarządzania, niedostateczną koordynacją oraz brakiem przekrojowego zestawienia, określającego, co finansuje Komisja, a co państwa członkowskie.