Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne nr 01/2018: Wspólna inicjatywa wsparcia projektów w regionach europejskich (JASPERS) – czas na lepsze ukierunkowanie działania

Polish icpdf.png 1 MB
11.01.2018

W 2006 r. Komisja Europejska zaangażowała się, wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, w nową inicjatywę zwaną „wspólną inicjatywą wsparcia projektów w regionach europejskich” (JASPERS). Głównym celem tej inicjatywy było zapewnienie państwom członkowskim, które przystąpiły do UE w 2004 r. lub później, niezależnego i bezpłatnego doradztwa, tak aby pomóc im w przygotowywaniu wysokiej jakości „dużych projektów”. Trybunał zaobserwował niedociągnięcia w definicji ogólnych celów strategicznych oraz zadań i obowiązków JASPERS, które zagroziły jej rozliczalności. Wystąpiły również poważne uchybienia w sposobie organizacji nowej funkcji niezależnego przeglądu jakości, co poskutkowało dużym ryzykiem braku bezstronności. Inicjatywa JASPERS przyczyniła się wprawdzie do szybszego zatwierdzania projektów i poprawy jakości dokumentacji projektowej, jednak zasadniczo nie była w stanie wpłynąć na absorpcję unijnych środków finansowych. Jej wpływ na zdolności administracyjne państw członkowskich nie zaowocował jak dotąd większym stopniem niezależności od świadczonej przez nią pomocy. Zaobserwowane uchybienia w powiązaniu z istotnymi niedociągnięciami w planowaniu, monitorowaniu i ocenie działań JASPERS zagroziły skutecznemu funkcjonowaniu inicjatywy, w szczególności pod względem wydajności i skuteczności.