Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne nr 35/2018: Przejrzystość procesu wydatkowania środków unijnych przez organizacje pozarządowe – należy dołożyć dalszych starań

Polish icpdf.png 2 MB
18.12.2018

Organizacje pozarządowe (NGO) pełnią istotną funkcję w wykonywaniu budżetu UE. Według dostępnych szacunków w latach 2014–2017 Komisja zarezerwowała środki finansowe w wysokości 11,3 mld euro do wydatkowania przez organizacje pozarządowe w wielu różnych obszarach polityki UE. Podczas przeprowadzonej kontroli Trybunał ocenił przejrzystość procesu wydatkowania środków unijnych przez organizacje pozarządowe. Szczególną uwagę zwrócił on na działania zewnętrzne, czyli najrozleglejszy obszar polityki, w którym organizacje pozarządowe wydatkują środki unijne. Według ustaleń Trybunału procedura klasyfikowania podmiotów jako organizacji pozarządowych, którą posługuje się Komisja w swoich systemach, nie jest wiarygodna. Trybunał stwierdził, że wybór projektów realizowanych przez NGO był ogólnie przejrzysty, gdy dokonywała go Komisja, jednak nie zawsze przejrzyste były procedury wyboru organizacji pozarządowych, kiedy dokonywały go jednostki ONZ objęte kontrolą Trybunału. Komisja nie zawsze gromadzi i weryfikuje kompleksowe informacje na temat wszystkich organizacji pozarządowych, którym przyznaje wsparcie. Dane na temat środków unijnych wydatkowanych przez organizacje pozarządowe są publikowane w kilku systemach, lecz tą drogą przekazuje się ograniczone informacje. W ocenie Trybunału Komisja nie zachowała dostatecznej przejrzystości w zakresie wydatkowania środków unijnych przez organizacje pozarządowe, w związku z czym należy dołożyć dalszych starań w celu poprawy tej przejrzystości. Trybunał sformułował szereg zaleceń mających na celu zwiększenie przejrzystości procesu wydatkowania środków unijnych przez organizacje pozarządowe.