Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne nr 12/2019: Handel elektroniczny – wiele problemów związanych z poborem podatku VAT i należności celnych czeka na rozwiązanie

Polish icpdf.png 3 MB
16.07.2019

Unia Europejska wspiera handel elektroniczny, tak aby przedsiębiorstwa i konsumenci mogli dokonywać transgranicznych zakupów i sprzedaży towarów przez internet w podobny sposób jak na rynkach lokalnych. Za pobór podatku VAT i należności celnych w związku z transgranicznymi transakcjami w handlu elektronicznym odpowiadają państwa członkowskie. Trybunał przeprowadził niniejszą kontrolę, ponieważ wszelkie ubytki w tym poborze wpływają niekorzystnie na budżety UE i państw członkowskich, które muszą zrekompensować wynikłe stąd straty proporcjonalnie do własnego DNB. Kontrolerzy Trybunału zbadali, czy Komisja Europejska ustanowiła solidne ramy regulacji i kontroli handlu elektronicznego w odniesieniu do poboru podatku VAT i należności celnych oraz czy działania kontrolne państw członkowskich przyczyniły się do zagwarantowania kompletności kwot podatku VAT i należności celnych pobranych z tytułu handlu elektronicznego. W wyniku kontroli Trybunał stwierdził, że pomimo niedawnych pozytywnych zmian działania UE podejmowane obecnie w tym zakresie nie są adekwatne. Niemniej niektórym wskazanym niedociągnięciom zaradzono w ramach pakietu dotyczącego handlu elektronicznego.

W sprawozdaniu przedstawiono szereg zaleceń co do sposobu, w jaki Komisja Europejska i państwa członkowskie powinny poprawić swoje działania w odpowiedzi na wskazane wyzwania i ustanowić solidne ramy regulacji i kontroli.