Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne nr 25/2019: Jakość danych wykorzystywanych na potrzeby wsparcia budżetowego – uchybienia w niektórych wskaźnikach i w procedurach weryfikacji stosowanych przy wypłacaniu transz zmiennych

Polish icpdf.png 3 MB
12.12.2019

Wsparcie budżetowe jest formą pomocy unijnej polegającą na przekazaniu środków pieniężnych do skarbu państwa kraju partnerskiego, pod warunkiem że kraj ten spełni uzgodnione wcześniej warunki płatności. Wsparcie to wypłaca się w formie transz stałych albo transz zmiennych. Kwoty wypłacone w ramach transz zmiennych zależą od wyników uzyskanych przez kraje partnerskie. Wyniki te są mierzone z wykorzystaniem wcześniej określonych wskaźników wykonania. Trybunał zbadał, czy Komisja wykorzystywała adekwatne i wiarygodne dane dotyczące wyników przy wypłacaniu transz zmiennych w ramach wsparcia budżetowego. Stwierdził, że w przypadku jednej trzeciej wskaźników wykonania objętych przeglądem występowały uchybienia w koncepcji wskaźnika, w wyniku których trudno było jednoznacznie rozstrzygnąć, czy wartości docelowe zostały osiągnięte. Ponadto przeprowadzona przez Komisję ocena, czy osiągnięto założone wartości wskaźników warunkujących wypłatę transz zmiennych, nie zawsze była wiarygodna. Trybunał przedstawił szereg zaleceń dotyczących: udoskonalenia koncepcji wskaźników, częstszego korzystania ze wskaźników wyniku na potrzeby transz zmiennych oraz usprawnienia weryfikacji danych na temat wyników wykorzystywanych na potrzeby wypłacania środków w ramach transz zmiennych.

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.