Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne 09/2020: Drogowa sieć bazowa UE – czas podróży się skrócił, ale sieć nie jest jeszcze w pełni funkcjonalna

Polish icpdf.png 4 MB
21.04.2020

Drogi odgrywają istotną rolę w transporcie w UE. Przypada na nie największa część ruchu, zarówno pasażerskiego, jak i towarowego. Trybunał przeanalizował postępy w realizacji celu UE, jakim jest ukończenie w pełni funkcjonalnej drogowej sieci bazowej TEN-T. Ocenił także rolę Komisji w tym zakresie. W wyniku kontroli ustalono, że budowa drogowej sieci bazowej TEN-T wspierana za pomocą środków UE i działań Komisji postępuje, co przynosi z kolei korzyści użytkownikom sieci. Pewne istotne czynniki utrudniają jednak zapewnienie pełnej funkcjonalności drogowej sieci bazowej TEN-T. Trybunał zaleca, by Komisja nadawała pierwszeństwo inwestycjom w sieci bazowej, usprawniła własne mechanizmy monitorowania i bardziej rygorystycznie podeszła do kwestii utrzymania dróg.

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.