Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne 11/2020: Efektywność energetyczna budynków – należy położyć większy nacisk na opłacalność inwestycji

Polish icpdf.png 3 MB
28.04.2020

Trybunał ocenił, czy inwestycje w efektywność energetyczną budynków współfinansowane ze środków UE przyczyniły się w sposób opłacalny do osiągnięcia przez UE celu na 2020 r. dotyczącego oszczędności energii. W wyniku kontroli stwierdzono, że realizowane programy operacyjne i obowiązujące procedury wyboru projektów nie były uzasadnione względami opłacalności. Państwa członkowskie wymagały wprawdzie, by renowacja budynków prowadziła do uzyskania określonego minimum oszczędności energii i do poprawy klasy energetycznej tych budynków, jednak koszt realizacji tych celów był niekiedy znaczny. Ze względu na brak merytorycznych ocen porównawczych poszczególnych projektów oraz brak minimalnych i maksymalnych progów opłacalności nie przyznawano pierwszeństwa projektom zapewniającym większe oszczędności energii lub przynoszącym inne korzyści przy mniejszych kosztach. Trybunał zaleca, by usprawnić planowanie, procedury wyboru i monitorowanie inwestycji, tak aby zwiększyć opłacalność ponoszonych wydatków.

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.