Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne 14/2020: Unijna pomoc rozwojowa dla Kenii

Polish icpdf.png 2 MB
08.09.2020

W ramach niniejszej kontroli Trybunał przeanalizował wykorzystanie pomocy rozwojowej na rzecz Kenii udzielanej za pośrednictwem Europejskich Funduszy Rozwoju (EFR), które są głównym źródłem finansowania unijnego dla tego kraju. Na okres 2014–2020 Kenii przyznano wsparcie w wysokości 435 mln euro z EFR. Trybunał przeanalizował proces przydzielania środków z EFR i stwierdził, że w jego ramach nie przewidziano możliwości powiązania pomocy z wynikami osiąganymi przez dany kraj, dobrym rządzeniem czy zaangażowaniem danego kraju na rzecz reform strukturalnych. Z ustaleń Trybunału wynika, że finansowania udzielono jednocześnie w wielu obszarach, a Komisja nie wyjaśniła, w jaki sposób i dlaczego sektory wybrane do objęcia wsparciem miałyby w największym stopniu przyczynić się do zmniejszenia ubóstwa w Kenii. Choć, ogólnie rzecz biorąc, w skontrolowanych projektach uzyskano zakładane produkty i wyniki, jak dotąd nie wykazano ich wpływu na ogólny rozwój kraju. Trybunał zaleca w związku z tym, by na podstawie wyników jego prac kontrolnych dotyczących Kenii zrewidować metodę przydzielania wsparcia państwom AKP. Zaleca również, by przyznać priorytet niektórym sektorom w Kenii, zwracając jednocześnie szczególną uwagę na odpowiednie ukierunkowanie wsparcia, tak by osiągnąć lepsze rezultaty.

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.