Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne 22/2020: Przyszłość agencji UE – istnieją możliwości, by zwiększyć elastyczność i zacieśnić współpracę

Polish icpdf.png 6 MB
22.10.2020

​W ramach wcześniejszych prac Trybunał skoncentrował się na wynikach osiąganych przez poszczególne agencje. Niniejsza kontrola jest pierwszą przeprowadzoną przez Trybunał ogólną oceną warunków, jakie stworzyła Unia, aby wesprzeć wszystkie agencje UE w realizowaniu strategii politycznych z korzyścią dla obywateli. W jej wyniku ustalono, że konieczne jest wprowadzenie większej elastyczności w tworzeniu, funkcjonowaniu i ewentualnym zamykaniu działalności tych jednostek. Kontrolerzy Trybunału stwierdzili także, że w przypadku niektórych agencji niewystarczające wsparcie ze strony państw członkowskich, danych sektorów gospodarki, Komisji lub innych agencji uniemożliwia realizowanie powierzonych im funkcji w pełnym zakresie. Trybunał zaleca, aby Komisja i agencje wnikliwiej oceniały spójność prowadzonych przez agencje działań na wszystkich etapach ich funkcjonowania i dostosowywały odpowiednio przydział zasobów. Powinny one także ocenić, w jakich przypadkach zarządzanie agencjami jest nieefektywne, oraz udoskonalić sprawozdawczość na temat wyników, tak aby była ona ukierunkowana nie tylko na działalność owych podmiotów, ale także na istotny wkład wnoszony przez nie w realizację strategii politycznych. Komisja i agencje powinny ponadto wesprzeć dążenia agencji do prowadzenia współpracy w charakterze ośrodków wiedzy specjalistycznej i ośrodków tworzenia sieci kontaktów.

Europejski Trybunał Obrachunkowy kontroluje ponadto corocznie sprawozdania finansowe wszystkich agencji utworzonych przez UE, uzyskiwane przez te agencje dochody oraz dokonywane płatności. Dokument, w którym podsumowano wyniki kontroli za rok budżetowy 2019 przeprowadzonej w 41 agencjach i innych organach UE, można znaleźć tutaj.