Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne 24/2020: Kontrole połączeń przedsiębiorstw i postępowania antymonopolowe w UE prowadzone przez Komisję – konieczne jest wzmocnienie nadzoru rynku

Polish icpdf.png 3 MB
19.11.2020

Za egzekwowanie unijnych reguł konkurencji w ramach postępowań antymonopolowych odpowiada Komisja wraz krajowymi organami ochrony konkurencji. Ponadto do zadań Komisji należy kontrola połączeń przedsiębiorstw, które mają istotne znaczenie na rynku wewnętrznym UE.

W ramach niniejszej kontroli Trybunał przeanalizował, na ile skutecznie Komisja wykrywała naruszenia unijnych reguł konkurencji i egzekwowała prawo w przypadku naruszeń przepisów dotyczących połączeń przedsiębiorstw i przepisów antymonopolowych. Sprawdził również, w jaki sposób współpracowała ona z krajowymi organami ochrony konkurencji i jak dokonywała oceny osiągniętych przez siebie wyników i prowadziła sprawozdawczość na ten temat.

Z ustaleń Trybunału wynika, że decyzje wydawane przez Komisję pozwalały wprawdzie rozwiązać problemy w zakresie konkurencji, lecz ze względu na niewielkie zasoby jej zdolności w zakresie monitorowania rynków i samodzielnego wykrywania naruszeń przepisów antymonopolowych były ograniczone. Rosnąca ilość danych, które wymagają przetworzenia, oraz pojawienie się rynków cyfrowych przełożyły się na większą złożoność postępowań. Jak dotąd nie udało się wyeliminować wszystkich trudności. Współpraca z krajowymi organami ochrony konkurencji przebiegała sprawnie, lecz pewne jej aspekty można by ulepszyć dzięki większej koordynacji działań. Ponadto należy udoskonalić sposób, w jaki Komisja dokonuje oceny skuteczności swoich działań i prowadzi sprawozdawczość w tym zakresie.

Trybunał sformułował zalecenia mające na celu polepszenie zdolności Komisji do wykrywania naruszeń reguł konkurencji i egzekwowania przepisów w tej dziedzinie, zacieśnienie jej współpracy z krajowymi organami ochrony konkurencji oraz udoskonalenie sprawozdawczości na temat osiąganych wyników.

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.