Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->
Sprawozdanie specjalne 25/2020: Unia rynków kapitałowych – powolne postępy na drodze do ambitnego celu

Polish icpdf.png 4 MB
11.11.2020

Funkcjonujący w UE system finansowania gospodarki realnej opiera się w dużym stopniu na kredytach udzielanych przez banki. W tym kontekście w 2015 r. Komisja ogłosiła plan działania na rzecz tworzenia unii rynków kapitałowych mający na celu wspieranie rozwoju i integracji rynków kapitałowych UE oraz zapewnienie alternatywnych źródeł finansowania dla przedsiębiorstw, w tym MŚP. W planie tym przewidziano szereg działań, z których wiele wymaga współpracy pomiędzy uczestnikami rynku, państwami członkowskimi i instytucjami UE. Z ustaleń Trybunału wynika, że ogólnie rzecz biorąc, Komisja poczyniła niewielkie kroki na drodze do realizacji celu, jakim jest stworzenie unii rynków kapitałowych, i jak dotąd działania, które była ona w stanie podjąć w ramach przysługujących jej kompetencji, nie przełożyły się na znaczne postępy w tej dziedzinie. Trybunał zaleca, by Komisja zaproponowała odpowiednio ukierunkowane działania mające na celu dalsze ułatwienia, jeśli chodzi o dostęp do rynków kapitałowych dla MŚP, a także by promowała głębszą i lepszą integrację lokalnych rynków kapitałowych, zajęła się kluczowymi barierami transgranicznymi dla inwestycji, określiła szczegółowe cele i najważniejsze środki dla ich osiągnięcia oraz opracowała system monitorowania wdrażania unii rynków kapitałowych.

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.