Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne 01/2021: Planowanie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w ramach jednolitego mechanizmu

Polish icpdf.png 5 MB
14.01.2021

W 2014 r. UE stworzyła jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w celu zapewnienia, by proces restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji upadających banków przebiegał sprawnie i przy minimalnych kosztach dla podatników, oraz w celu uniknięcia konieczności kosztownego ratowania banków. W ramach niniejszej kontroli Trybunał zbadał, czy ramy polityczne i struktura organizacyjna są odpowiednie do zamierzonego celu, oraz ocenił jakość i terminowość przyjętych planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków. Z jego ustaleń wynika, że w ramach jednolitego mechanizmu poczyniono wprawdzie postępy, ale wciąż brakuje pewnych kluczowych elementów i konieczne są dalsze działania. W szczególności w zestawie przyjętych strategii nie uwzględniono jeszcze wszystkich istotnych obszarów, a ponadto występowały w nich pewne uchybienia. Niektóre niedociągnięcia, dotyczące na przykład finansowania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji lub harmonizacji krajowych postępowań upadłościowych w przypadku banków, muszą zostać rozwiązane przez prawodawców. Trybunał zaleca Jednolitej Radzie, by udoskonaliła swoje strategie dotyczące restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, zagwarantowała terminowe przyjmowanie planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz ich pełną zgodność z wymogami prawnymi, a także by przydzieliła odpowiednią liczbę pracowników do nadzorowania planowania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji przez organy krajowe w odniesieniu do mniej istotnych banków. Trybunał zachęca prawodawców do ustanowienia bardziej obiektywnych progów ilościowych decydujących o zastosowaniu środków wczesnej interwencji.

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.