Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne 02/2021: Unijna pomoc humanitarna na rzecz edukacji – zapewniono wsparcie dla dzieci w potrzebie, ale pomoc powinna mieć charakter długoterminowy i trafiać do większej liczby dziewcząt

Polish icpdf.png 4 MB
21.01.2021

W 2019 r. Komisja zwiększyła wartość pomocy na rzecz edukacji w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie przedłużających się kryzysów do 10% łącznej kwoty udzielanej przez siebie pomocy humanitarnej. Trybunał ocenił, w jaki sposób Komisja zarządzała wsparciem w tym nowym zwiększonym wymiarze. Ustalił on, że projekty były adekwatne i doprowadziły do osiągnięcia spodziewanych rezultatów, chociaż pomoc trafiła do mniejszej liczby dziewcząt niż chłopców. Większość projektów objętych próbą Trybunału trwała zbyt krótko w stosunku do potrzeb, a Komisja nie przeanalizowała w wystarczającym stopniu możliwości zwiększenia opłacalności działań. Wprawdzie większa część projektów przynosiła korzyści dzieciom także po zakończeniu ich realizacji, jednak projekty zapewniające środki pieniężne na rzecz edukacji w niewielkim stopniu przyczyniły się do zmniejszenia zależności beneficjentów od pomocy pieniężnej. Zgodnie z zaleceniami Trybunału należy zapewnić długoterminowe finansowanie, udoskonalić analizę kosztów, w większej mierze wspierać dziewczęta i zwiększyć trwałość projektów polegających na pomocy pieniężnej.

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.