Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne 03/2021: Wymiana informacji podatkowych w UE – solidne podstawy, niedociągnięcia we wdrażaniu

Polish icpdf.png 9 MB
26.01.2021

Unia Europejska działa na rzecz uczciwego i skutecznego opodatkowania w obrębie jednolitego rynku, tak aby wszystkie podatki były pobierane w miejscu, w którym są należne. Trybunał przeanalizował, w jaki sposób Komisja Europejska monitoruje wdrażanie i skuteczność systemu wymiany informacji podatkowych, a także jak państwa członkowskie wykorzystują przekazywane w ten sposób informacje. Z ustaleń Trybunału wynika, że system został ustanowiony poprawnie, lecz konieczne są dalsze działania w zakresie monitorowania, zapewnienia jakości danych oraz wykorzystywania uzyskanych informacji. W związku z tym Trybunał zaleca, by Komisja poszerzyła zakres przepisów unijnych w tym obszarze oraz usprawniła monitorowanie i zapewniała więcej wytycznych. Ponadto państwa członkowskie powinny lepiej wykorzystywać otrzymywane informacje.

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.