Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->
Sprawozdanie dotyczące wyników wykonania budżetu UE – stan na koniec 2020 r.

Polish icpdf.png 16 MB
15.11.2021

Europejski Trybunał Obrachunkowy przeanalizował rezultaty osiągnięte w ramach unijnych programów wydatków finansowanych z budżetu UE. Swoją analizę oparł na informacjach na temat wyników przekazanych przez Komisję i pochodzących z innych źródeł, w tym na rezultatach własnych prac kontrolnych i przeglądów. Zbadał również, czy i w jaki sposób Komisja oraz współprawodawcy wykorzystali doświadczenia zgromadzone w toku poprzednich wieloletnich ram finansowych (WRF) (np. w ramach ewaluacji, ocen skutków i kontroli) do ulepszenia koncepcji i poprawy wyników programów wydatków na lata 2021–2027.​