Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne 10/2021: Uwzględnianie aspektu płci w budżecie UE – czas, by za słowami poszły czyny

Polish icpdf.png 3 MB
26.05.2021

Uwzględnianie aspektu płci w głównym nurcie polityki (ang. gender mainstreaming) oznacza aktywne promowanie równości kobiet i mężczyzn na wszystkich etapach i we wszystkich obszarach kształtowania i wdrażania polityki. UE jest traktatowo zobowiązana do promowania równości kobiet i mężczyzn we wszystkich swoich działaniach, co stanowi podstawę do włączania problematyki płci do głównego nurtu polityki. W ramach niniejszej kontroli Trybunał ocenił, czy począwszy od 2014 r. w budżecie UE uwzględniano aspekt płci z myślą o promowaniu równości kobiet i mężczyzn. Trybunał stwierdził, że Komisja nie wywiązała się jak dotąd ze swojego zobowiązania do uwzględniania aspektu płci w budżecie UE. W związku z tym przedstawia on zalecenia mające na celu udoskonalenie ram Komisji na rzecz uwzględniania w większym stopniu aspektu płci oraz zwrócenie większej uwagi na kwestię równości płci na etapie opracowywania budżetu UE.

​Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.