Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne 15/2021: Prawa pasażerów lotniczych w czasie pandemii COVID-19 – pomimo wysiłków podejmowanych przez Komisję nie zapewniono ochrony najważniejszych praw

Polish icpdf.png 4 MB
29.06.2021

Trybunał przeanalizował, w jaki sposób Komisja zapewniała ochronę praw pasażerów lotniczych w UE podczas kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19.

W wyniku kontroli ustalono, że podczas kryzysu pasażerowie lotniczy nie byli w pełni informowani o przysługujących im prawach. Na początkowym etapie wielu z nich nie uzyskało zwrotu kosztów lub pozostawiono im wyłącznie możliwość uzyskania bonów podróżnych. Od czerwca 2020 r. linie lotnicze zaczęły zwracać koszty pasażerom, ale ze znacznym opóźnieniem. Państwa członkowskie nie powiązały pomocy państwa z wymogiem zwrotu kosztów pasażerom, choć Komisja wskazała jasno, że miały taką możliwość. W czasie pandemii Komisja starała się zabezpieczyć prawa pasażerów lotniczych i podjęła kroki w celu złagodzenia skutków sytuacji kryzysowej, pomimo ograniczeń w obowiązujących ramach prawnych. Odpowiednie propozycje, które mogłyby przyczynić się do rozwiązania zaistniałych problemów, zostały przedstawione w 2013 r., ale do tej pory Rada nie uzgodniła stanowiska w tym względzie.

Trybunał zaleca Komisji, by zapewniała lepszą ochronę pasażerów i przekazywała im informacje na temat przysługujących im praw, usprawniła koordynację środków wprowadzanych na szczeblu krajowym i lepiej powiązała pomoc państwa dla linii lotniczych z kwestią zwrotu kosztów pasażerom oraz udoskonaliła narzędzia i przepisy służące zabezpieczeniu praw pasażerów lotniczych.

​Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.