Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne 11/2021: Nadzwyczajne wsparcie dla producentów mleka w UE w latach 2014–2016 – istnieje potencjał, by w przyszłości zwiększyć jego efektywność

Polish icpdf.png 4 MB
24.06.2021

Po osiągnięciu rekordowego poziomu na początku 2014 r. średnia cena mleka uzyskiwana przez producentów w UE zaczęła spadać. W połowie 2016 r. ceny zaczęły ponownie rosnąć.

W ramach WPR przewidziano szereg narzędzi umożliwiających radzenie sobie z zakłóceniami na rynku. Płatności bezpośrednie odgrywają rolę stabilizacyjną, ponieważ zapewniają rolnikom stałe źródło dochodu. Tzw. siatka bezpieczeństwa ma na celu podtrzymywanie poziomu cen poprzez tymczasowe usuwanie nadwyżek przetworów mlecznych z rynku. W przypadku ryzyka wystąpienia zakłóceń na rynku Komisja może również przyjmować środki nadzwyczajne, co uczyniła w latach 2014–2016.

Trybunał zbadał, czy Komisja i właściwe organy w państwach członkowskich zareagowały prawidłowo w odpowiedzi na zakłócenia na rynku mleczarskim w latach 2014–2016. Z jego ustaleń wynika, że w ogólnym ujęciu Komisja i państwa członkowskie podjęły szeroko zakrojone działania, aby pomóc rolnikom w czasie zakłóceń na rynku, ale przeprowadzona przez nie analiza była ogólnie niewystarczająca, aby na jej podstawie zadecydować, jaki zakres wsparcia był potrzebny i jak je ukierunkować.

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.