Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne 12/2021: „Zanieczyszczający płaci” – niespójne stosowanie zasady w polityce i działaniach UE w dziedzinie środowiska

Polish icpdf.png 3 MB
05.07.2021

Zanieczyszczenie środowiska niesie za sobą znaczne koszty dla społeczeństwa i jest istotnym problemem w opinii obywateli UE. Wdrożenie zasady „zanieczyszczający płaci” stanowi zachętę dla zanieczyszczających, by unikali wyrządzania szkód w środowisku, i umożliwia pociągnięcie ich do odpowiedzialności za spowodowane zanieczyszczenia. Ogólnie rzecz biorąc, Trybunał stwierdził, że zasada „zanieczyszczający płaci” została – w różnym stopniu – odzwierciedlona i zastosowana w poszczególnych strategiach UE w dziedzinie środowiska, przy czym uwzględniono ją i wdrożono w niepełnym zakresie. Z budżetu UE są niekiedy finansowane działania mające na celu usuwanie zanieczyszczeń, których koszty zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” powinni ponosić zanieczyszczający. Trybunał zaleca, aby lepiej uwzględnić tę zasadę w przepisach dotyczących ochrony środowiska, wzmocnić na szczeblu unijnym system ponoszenia odpowiedzialności za środowisko oraz skuteczniej chronić środki unijne przed wykorzystywaniem ich do finansowania projektów, których koszty powinien pokryć zanieczyszczający.

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.