Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne 13/2021: Działania UE na rzecz zwalczania prania pieniędzy w sektorze bankowym pozostają rozproszone i nie są wdrażane w wystarczającym stopniu

Polish icpdf.png 3 MB
28.06.2021

Pranie pieniędzy oznacza praktykę „legalizowania” dochodów z przestępstw przez wprowadzanie tych środków do normalnego obiegu gospodarczego, tak aby ukryć ich nielegalne pochodzenie. Ze względu na duże znaczenie unijnej polityki w zakresie zwalczania prania pieniędzy i rolę sektora bankowego Trybunał ocenił, czy działania UE dotyczące tego zjawiska są prawidłowo realizowane.

Jeśli chodzi o działania mające na celu zapobieganie praniu pieniędzy oraz podejmowanie kroków w przypadku wykrycia ryzyka, Trybunał stwierdził instytucjonalną fragmentację i niedostateczną koordynację działań na szczeblu UE. Organy UE dysponują ograniczonymi narzędziami, aby zagwarantować odpowiednie stosowanie ram przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na szczeblu krajowym. Nie ma jednego unijnego organu sprawującego nadzór w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu – uprawnienia UE są podzielone między kilka organów, a działania na szczeblu krajowym są koordynowane oddzielnie z każdym państwem członkowskim.

Trybunał sformułował zalecenia mające zaradzić tym problemom.

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.