Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne 20/2021: Zrównoważone wykorzystanie zasobów wodnych w sektorze rolnictwa – zamiast promować bardziej efektywne korzystanie z wód środki w ramach WPR najprawdopodobniej doprowadzą do wzrostu zużycia

Polish icpdf.png 4 MB
28.09.2021

Jedna czwarta wody pobieranej w UE jest wykorzystywana na potrzeby rolnictwa, przede wszystkim do nawadniania. Zjawisko niedoboru wody występuje już w wielu regionach, a zmiana klimatu prawdopodobnie jeszcze bardziej pogłębi ten problem. W ramowej dyrektywie wodnej ustanowiono cel, jakim jest osiągnięcie dobrego stanu ilościowego wszystkich części wód do 2027 r., jednak opóźnienia w realizacji tego celu są znaczne. Wsparcie dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) ma zróżnicowany wpływ na korzystanie z wód. Trybunał stwierdził, że strategie w dziedzinie rolnictwa nie są w sposób konsekwentny zbieżne z polityką wodną UE. Zaleca też, by państwa członkowskie lepiej uzasadniały odstępstwa od wdrożenia przepisów ramowej dyrektywy wodnej w rolnictwie oraz aby Komisja powiązała płatności w ramach WPR z normami środowiskowymi w zakresie zrównoważonego korzystania z wód.

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.