Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne 21/2021: Finansowanie unijne na rzecz różnorodności biologicznej i zapobiegania zmianie klimatu w lasach w UE – pozytywne, lecz ograniczone rezultaty

Polish icpdf.png 4 MB
04.10.2021

​​Lasy w UE stanowią wielofunkcyjną przestrzeń służącą celom środowiskowym, gospodarczym i społecznym. Stan lasów ulega pogorszeniu, mimo iż powierzchnia pokrywy leśnej zwiększyła się przez ostatnie 30 lat. Zrównoważone praktyki zarządzania to klucz do zachowania różnorodności biologicznej i do przeciwdziałania zmianie klimatu w lasach. Zdaniem Trybunału można było oczekiwać, że w obszarach, w których UE ma pełne kompetencje do podejmowania działań, Komisja poczyni bardziej zdecydowane kroki, aby zapewnić lepszą ochronę lasów w UE. Trybunał przedkłada Komisji zalecenia w tym właśnie celu, jak również po to, aby wzmocnić walkę z nielegalnym pozyskiwaniem drewna i aby działania dotyczące leśnictwa podejmowane w ramach rozwoju obszarów wiejskich skupiały się w większym stopniu na różnorodności biologicznej i zmianie klimatu.

​Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.